Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện
Bài viết mới nhất Bài viết mới nhất

Thông báo các khoản thu năm học 2017-2018 của Trường Mầm Non Thụy Hải

Thông báo các khoản thu năm học 2017-2018 của Trường Mầm Non Thụy Hải

Căn cứ Hướng dẫn số 218/HDLN/STC-SGD&ĐT của Liên sở Tài chính – Sở GD & ĐT Hưởng dẫn số 02/HD-UBND của UBND huyện Thái Thụy ngày 23 tháng 8 năm 2016 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2814/QĐ- UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh quy định các khoản thu, mức thu và quản lý sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập.


 

PHÒNG GD & ĐT THÁI THUỴ

TRƯỜNG MN THUỴ HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   08 /TTr-TRMNTH

Thuỵ Hải, ngày 13 tháng 09 năm 2017

THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU

 ĐÓNG GÓP ĐẦU NĂM HỌC 2017-2018

 

 

           Căn cứ Hướng dẫn số 218/HDLN/STC-SGD&ĐT của Liên sở Tài chính – Sở GD & ĐT Hưởng dẫn số 02/HD-UBND của UBND huyện Thái Thụy ngày 23 tháng 8 năm 2016 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2814/QĐ- UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh quy định các khoản  thu, mức thu và quản lý sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập.

        C¨n cø c«ng 446/SGD§T- KHTC vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh, CSVC-thiÕt bÞ d¹y häc n¨m häc 2016 - 2017cña Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ngµy 25 th¸ng 7 n¨m 2016.

      Trên thực tế kinh phí từ ngân sách cấp cho hoạt động của nhà trường và tu sửa cơ sở vật chất của nhà nước còn hạn chế , chưa đảm bảo cho các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và tu sửa cơ sở vật chất của nhà trường.

Để thực hiện tốt kế hoạch năm học 2017-2018 Trường mầm non Thụy Hải trình UBND xã các khoản thu, mức thu các  khoản thu  từ sự đóng góp trong năm học 2016-2017 như sau:

I.CÁC KHOẢN THU THEO QUY ĐỊNH:

1.Thu tiền học phí:  70.000 đ/học sinh /tháng : (Một năm học thu 9 tháng)

II.CÁC KHOẢN THU THOẢ THUẬN:

1.Thu tiền nước uống tinh khiết  : 10.000 đ/học sinh /tháng

2.Thu tiền học thêm thứ 7 : 10.000 đ/học sinh.ngày

3.Thu tiền ăn bán trú : 12.000 đ/cháu/ngày

4.Thu tiền công cô nuôi và công trực trưa bán trú : 70.000 đ/cháu/tháng.

5.Thu tiền chất đốt : 17.000 đ/học sinh/tháng

6.Thu tiền bổ sung, tu sửa trang thiết bị phục vụ ăn, ở bản trú : ( Thu theo độ tuổi )

     - Học sinh nhà trẻ : 180.000 đ/học sinh/năm học

    - Học sinh 3,4 tuổi : 170.000 đ/học sinh/năm học

  - Học sinh 5 tuổi   : 160.000 đ/họcsinh/năm học

7.Thu tiền sửa chữa nhỏ, mua sắm trang thiết bị : 150.000 đ/học sinh/năm học

 

                                                                       Nhà trường xin trân trọng cám ơn !

 

 

 Nơi nhận:

- Như kính gửi;

  - Lưu: VT.

 

 

 

 

 

           

 

 


Trung bình (0 Bình chọn)