Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện
Bài viết mới nhất Bài viết mới nhất

Thành lập Ban Kiểm tra nội bộ trường học Năm học 2017 - 2018

Thành lập Ban Kiểm tra nội bộ trường học Năm học 2017 - 2018

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học kèm theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ hướng dẫn của Phòng GD&ĐT về công tác kiểm tra nội bộ trường học và kế hoạch kiểm tra nội bộ trường năm học.


 Xem chi tiết Tại đây


Trung bình (0 Bình chọn)