Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện
Bài viết mới nhất Bài viết mới nhất

Quyết định quy chế tổ chức hoạt động

Trường mầm non Thụy Liên


 

 

TRƯỜNG MN THỤY LIÊN                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc  ban hành quy chế tổ chức và hoạt động

của trường mầm non Thụy Liên năm học 2017-2018

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON THỤY LIÊN

 

     Căn cứ VBHN số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non.

    Căn cứ thông tư liên tịch số 48/2011/TT-BGDĐT  ngày 25 tháng 10 năm 2011 quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non.

    Căn cứ vào thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 03 năm 2015 quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

   Căn cứ kết quả lấy ý kiến đóng góp xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Mầm non Thụy Liên.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này cùng Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Mầm non Thụy Liên;

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cán bộ, Giáo viên, nhân viên, các đoàn thể trong nhà trường có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Thái Thụy (b/c)

- Như Điều 3 (thực hiện);

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)


Bùi Thị Lợi 

 

 

 

 

 

 


Trung bình (0 Bình chọn)