Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện
Bài viết mới nhất Bài viết mới nhất

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

- Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng được nêu ở điều 16 Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT;
- Căn cứ tình hình thực tế đội ngũ của đơn vị;
- Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn và sự tín nhiệm của giáo viên trong tổ KHXH;
- Xét phẩm chất, năng lực của giáo viên.


 Xem chi tiết Tại đây


Trung bình (0 Bình chọn)