Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện
Bài viết mới nhất Bài viết mới nhất

Quyết định ban hành quy tắc ứng sử trong trong nhà trường

Quyết định ban hành quy tắc ứng sử trong trong nhà trường

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON THỤY LIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 17 /QĐ -TrMN Thụy Liên, ngày 21 tháng 9 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
Về việc Ban hành Quy tắc ứng xử trong nhà trường
Năm học 2017-2018

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON THỤY LIÊN

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
Căn cứ Văn bản Hợp nhất số 04/VBHN ngày 24/12/2015 về Điều lệ trường Mầm non.
Căn cứ theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của nhà trường;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử trong nhà trường của cán bộ, viên chức, nhân viên Trường Mầm non Thụy Liên. Năm học 2017-2018
Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3: Các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn, cán bộ, viên chức và giáo viên, nhân viên thuộc trường Mầm non Thụy Liên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận : HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 3 (t/h); ( Đã ký)
- Lưu VT.
Bùi Thị LợiTrung bình (0 Bình chọn)