Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện
Bài viết mới nhất Bài viết mới nhất

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018


  

    PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY

    TRƯỜNG THCS THỤY DÂN

 
 

 

 


Số: 25/KH-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


                        Thụy Dân, ngày 18  tháng 9  năm 2017

              

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018

  

   Căn cứ kế hoạch số:395/KH-PGDĐT ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Phòng GD&ĐT Thái Thụy về thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018;

   Căn cứ kế hoạch số:381/PGDĐT-K.H THCS ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Phòng GD&ĐT Thái Thụy về thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018 cấp THCS;

   Hướng dẫn số: 410/PGDĐT-HD THCS ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Phòng GD&ĐT Thái Thụy về hoạt động Tổ chuyên môn năm học 2017- 2018;

   Căn cứ kế hoạch hoạt động cụm;

   Căn cứ Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2017- 2020 của Chi bộ trường THCS;

   Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, trường THCS Thụy Dân triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018 như sau,

* Đặc điểm tình hình nhà trường.

     Trường THCS Thụy Dân có 22 CBGV-CNV, trong đó biên chế: 18, GV hợp đồng: 03 theo Quyết định của UBND huyện, GV hợp đồng trường: 01. Có 168 học sinh chia thành 6 lớp.

Thuận lợi:

  - CSVC khang trang: trường mới có đầy đủ các phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng, công trình vệ sinh đạt chuẩn; các trang thiết bị phục vụ cho dạy và học tương đối đầy đủ,...

  - Đội ngũ cán bộ giáo viên (kể cả hợp đồng) cơ bản đầy đủ ở các môn học.

  - Đội ngũ đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao, với học sinh.

  - Đại đa số học sinh có ý thức tu dưỡng đạo đức, chịu khó học tập.

  - Đảng, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương, hội cha mẹ học sinh quan tâm đến sự nghiệp giáo dục; hội đồng giáo dục xã đã ra được nghị quyết về giáo dục.

  - Công tác xã hội hoá giáo dục đã dần đi vào chiều sâu.

Khó khăn:

  - Việc nghiên cứu, học hỏi về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên còn hạn chế. Giáo viên chưa hăng hái trong đăng kí các danh hiệu thi đua.

  - Thiếu giáo viên biên chế tiếng anh.

  - Một số học sinh còn lười học, đặc biệt là học sinh khối 9. Học sinh học các lớp ở cụm ở Tiểu học không về trường tuyển sinh đầu vào lớp 6, dẫn đến nguồn học sinh giỏi không có.

  - Một số phụ huynh học sinh chưa thật quan tâm đến việc học tập của con em mình cũng như quản lý các em tại nhà, còn phó mặc cho nhà trường; nhiều gia đình cả bố(mẹ) đi làm ăn xa để con ở nhà cho ông(bà) gây ảnh hưởng việc giáo dục, đôn đốc các em học tập.

  - Hiện tượng tiêu cực ngoài xã hội ít nhiều tác động và ảnh hưởng đến học sinh nhà trường.

A. MỤC TIÊU

      Đổi mới căn bản công tác quản lý, thực hiện tốt mục tiêu “Kỷ cương, chất lượng,  hiệu quả”, lấy kỷ cương, nền nếp là sức mạnh tạo nên chất lượng giáo dục, quan tâm tới việc trang bị kỹ năng mềm. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.Giữ vững danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, trường đạt chuẩn Quốc gia.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW. Thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. Thực hiện tốt kỷ cương nền nếp, chất lượng và hiệu quả các hoạt động giáo dục. Xây dựng trường học văn hóa theo Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Thái
Bình;

2. Đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý. Xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp-liên môn, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của học sinh. Chú trọng giáo dục đạo đức, pháp luật, giá trị và kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý. Thực hiện tốt việc tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục; chú trọng công tác kiểm tra, nhất là kiểm tra nội bộ; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực phát triển sự nghiệp giáo dục. Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn, tăng cường sinh hoạt chuyên môn thông qua trường học kết nối.

        3. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học, trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục. ĐMKTĐG kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội. Khắc phục triệt để các biểu hiện tiêu cực trong đánh giá chất lượng dạy học, trong thi cử.

4. Tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực ĐMPPDH, KTĐG, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên nòng cốt, giáo viên chủ nhiệm lớp. Chú trọng đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

       5. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT; nâng cao chất lượng dạy và học(chất lượng học sinh giỏi, chất lượng thi vào THPT); nâng cao chất lượng tủ sách phụ huynh; tăng cường CSVC, thiết bị, rà soát và bổ sung các tiêu chí trường Chuẩn Quốc gia.

C. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ

  I. Thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua.

 * Chỉ tiêu phấn đấu:

  - 100% CBGV-CNV và học sinh thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.  Không có CBGV-CNV và học sinh vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức nhà giáo.

  - 100% học sinh có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc và giúp đỡ, và thực hiện đúng chế độ chính sách cho các em (3 em hộ nghèo, 5 em hộ cận nghèo, 2 em khuyết tật, 2 em con thương binh, 3 em có hoàn cảnh gia đình khó khăn).

  - 100% CBGV- CNV và học sinh bảo tồn, phát huy giá trị, chăm sóc Di tích lịch sử Nghĩa trang 21/10 và các Di tích lịch sử tại địa phương.

* Một số giải pháp chính:

  - Nhà trường tiếp tục triển khai tích cực và hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, Xây dựng “Nhà giáo mẫu mực, học sinh chăm ngoan, môi trường giáo dục lành mạnh” ; Phong trào thi đua “ Dạy tốt- học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện của trường như: tổ chức ngoại khóa về đức tính giản dị của Bác, đọc báo và nghe thời sự, khai thác thông tin trên mạng Internet về quá trình hoạt động cách mạng và tấm gương của Bác; tích cực tham gia lớp học toàn tỉnh nói về tấm gương đạo đức và phong cách của Bác; lồng ghép giáo dục các em trong các môn học GDCD, ngữ văn, lịch sử địa phương. Tổ chức cho CBGV đăng kí các danh hiệu thi đua, các lớp đăng kí thi đua. Cùng GVCN lớp quán triệt và thực hiện tốt 5 nội dung trường học thân thiện học sinh tích cực. Biểu dương gương cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh điển hình hàng tháng, hàng tuần. Phối hợp Công đoàn tổ chức và thực hiện tốt các quy ước của đơn vị văn hóa.

   - Kết hợp với Công đoàn làm tốt công tác giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật cho CBGV-CNV và học sinh: thường xuyên phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục đạo đức,pháp luật với CBGV-CNV và HS, vận động CBGV-CNV thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, của nhà trường, đặc biệt không sinh con thứ 3 trở lên(Công đoàn cho CGBV thực hiện kí cam kết không sinh con thứ 3 trở lên). Thực hiện nghiêm NĐ36/CP quản lý sử dụng pháo, Pháp lệnh 16-UBTVQH về vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ và luật Giao thông đường bộ, thực hiện văn hoá giao thông. Ngăn chặn kịp thời các tai tệ nạn xã hội thâm nhập học đường(trong đó có tăng cường công tác bảo vệ trộm cắp, người nghiện xâm nhập vào trường học) để đảm bảo trường học an toàn. CBGV đoàn kết; không có tình trạng đơn thư, khiếu nại vượt cấp, sai quy định(yêu cầu CBGV phát huy tính dân chủ trong cuộc họp,  đoàn kết cùng nhau giải quyết các vấn đề có thấu tình đạt lý)

  - Tăng cường giáo dục nền nếp, kỷ cương cho CBGV-CNV trong nhà trường, thường xuyên xây dựng nề nếp hội họp, nề nếp ra vào lớp, việc thực hiện nội quy, quy chế của trường và của ngành. Thực hiện dứt điểm không có CBGV vi phạm đạo đức nhà giáo, CBGV-CNV và HS không vi phạm pháp luật; không vi phạm các quy định về dạy thêm, học thêm; chấm dứt việc lạm thu và quản lý, sử dụng không đúng mục đích các khoản thu.(nhà trường cùng Công đoàn cho CBGV-CNV kí cam kết thực hiện)

  - Kết hợp công đoàn tổ chức các đợt sinh hoạt tư tưởng qua các buổi tọa đàm, ngoại khóa,...để mỗi CBGV-CNV thấy rõ yêu cầu của việc xây dựng đạo đức nhà giáo trong trường học và trong gia đình, khu dân cư, phấn đấu trở thành nhà giáo mẫu mực.

  - Đẩy mạnh  phong trào thi đua“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cựcphong trào thi đua “Dạy tốt- học tốt” trở thành hoạt động thường xuyên trong nhà trường (hiệu trưởng xây dựng kế hoạch: Trưởng ban là HT, phó trưởng ban là PHT, CTCĐ, ủy viên là Bí thư đoàn, TPT, Hội trưởng PH, 6 GVCN lớp). Xây dựng môi trường sư phạm đảm bảo tuyệt đối an toàn, thân thiện, gắn bó với học sinh. Quan tâm tổ chức nhiều hoạt động nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, trong đó chú ý tổ chức các trò chơi dân gian như kéo co, cờ vua,… các hoạt động GD kĩ năng sống, kĩ năng giao tiếp, kỹ năng làm những việc cụ thể phù hợp với tâm sinh lý để HS có thể thích ứng với hoàn cảnh, tình huống và các điều kiện khác nhau của đời sống xã hội.

  - Kết hợp với Đoàn Thanh niên chỉ đạo các chi đội tổ chức tốt phong trào “ Thiếu nhi Việt nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, nhằm tạo ra môi trường giúp thiếu nhi rèn luyện đạo đức- sức khỏe- kĩ năng sống, bồi đắp lý tưởng truyền thống cách mạng, giúp các em thi đua học tập, phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, “Hòm thư giúp bạn – Điều em muốn nói”, xây dựng môi trường giáo dục trong nhà trường thân thiện, đảm bảo tuyệt đối an toàn, “không tệ nạn xã hội, không ma túy”; tổ chức “thắp sáng ước mơ” thông qua các buổi giao lưu; tổ chức các trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ múa hát chèo để giáo dục đạo đức học sinh, góp phần ngăn chặn bạo lực học đường. Đồng thời thường xuyên tổ chức tốt việc thăm hỏi gia đình TBLS, gia đình có công và các hoạt động nhân đạo, từ thiện khác bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như mua tăm ủng hộ người mù, giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn,... góp phần giáo dục nhân cách học sinh. Tổ chức tốt Hội thi Nghi thức Đội – Chỉ huy Đội giỏi tại trường.

  - Tổ chức nhiều hoạt động hướng về Trường Sa, Hoàng Sa: như thăm hỏi, động viên thân nhân các gia đình có con em đang công tác và làm việc tại các vùng biển đảo, Đ/c Duy dạy mỹ thuật cho các em vẽ tranh về biển đảo quê hương để qua đó giáo dục tình yêu quê hương đất nước, nâng cao nhận thức của CBGV-CNV học sinh về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc;  

  - Phối hợp với Công đoàn tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, quan tâm động viên khen thưởng người lao động trực tiếp, công khai minh bạch các tiêu chí đánh giá thi đua, coi thi đua khen thưởng là một động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển có chiều sâu, huy động mọi nguồn lực động viên khen thưởng CBGV-CNV và học sinh đạt thành tích cao trong học tập và công tác.

   - Công đoàn cùng nhà trường tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo nhận chăm sóc và đỡ đầu 1 hoặc 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, HS yếu kém” về vật chất và tinh thần: như động viên và giúp đỡ các em học tập,...miễn giảm tiền học buổi hai- bồi giỏi, mua bảo hiểm thân thể, mua vở, cho mượn SGK, phát quà cho các em ngày tết cổ truyền của dân tộc; nhà trường làm tốt chế độ miễn giảm học phí, chi phí  học tập cho các em.

   - Tiếp tục tổ chức tốt việc chăm sóc bảo vệ các di tích lịch sử tại địa phương: như Nghĩa trang liệt sĩ xã: Cùng đoàn thanh niên xã quét dọn vào ngày 27/7; học sinh tham gia ngày lễ hội di tích lịch sử văn hóa đình làng An Tiêm; bảo tồn, chăm sóc và phát huy giá trị Di tích lịch sử Nghĩa trang 21/10: Hàng tuần phân công các lớp quét dọn, cắt nhổ cỏ, chăm sóc cây; trước ngày 21/10, 27/7 tất cả CBGV-CNV và học sinh tham gia tổng vệ sinh: như lau chùi các phần mộ, quét dọn, cắt nhổ cỏ, chăm sóc cây, trồng cây theo lịch của BGH. Làm tốt công tác chuẩn bị tiếp đón các đoàn viếng, các báo và truyền hình trong và ngoài tỉnh về đưa tin, làm phim tư liệu,.... Tiếp tục củng cố phòng truyền thống nhà trường ngày một khang trang.

II. Thực hiện kế hoạch giáo dục.

1. Số lượng - Phổ cập  

     a) Số lượng:

* Chỉ tiêu:

   - Huy động 100% số học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6 THCS.

   - Giữ vững số học sinh trong năm học (168 học sinh), không có học sinh bỏ học trong năm học.

   - Đảm bảo tỷ lệ chuyên cần 98- 100% .

* Một số giải pháp chính:

  - Giao số lượng học sinh cho GVCN lớp:

 Cô Kim Anh 6A: 26 em;   cô Vân 6B: 23 em;   cô Toan 7A : 25 em;   cô Nhuần 7B : 21 em;   cô Hồng lớp 8 : 34 em;   cô Yến lớp 9 : 39 em.

  - GVCN, GVBM theo dõi chặt chẽ sĩ số học sinh hàng ngày, hàng giờ; giáo viên dạy các lớp tiết đầu ghi sĩ số lên góc bảng và sổ đầu bài; nếu có học sinh bỏ học thì GVBM  báo với GVCN hoặc BGH nhà trường; GVCN xuống gia đình phụ huynh hoặc điện thoại cho gia đình để cập nhật thông tin học sinh bỏ học. GVBM các tiết sau vào cũng kiểm tra sĩ số tiết mình dạy thông báo kịp thời GVCN, BGH để nắm bắt thông tin(tránh trường hợp ghi như trên)

  - GVCN kết hợp phụ huynh vận động học sinh trở lại lớp học nếu có tư tưởng bỏ học bằng mọi hình thức; nhà trường phối kết hợp hội phụ huynh- Đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể địa phương vận động học sinh đi học.

  - Bằng phương pháp giáo dục tình cảm, nhân cách. Giáo viên quan tâm tỷ mỉ đến từng học sinh, đối xử công bằng với từng học sinh để học sinh phấn khởi học tập và rèn luyện về mọi mặt, khen động viên kịp thời bằng tấm lòng người thầy với mọi học sinh để các em vui mà học.

  - Tập trung đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng bài soạn- chất lượng giờ lên lớp, chú trọng việc phụ đạo học sinh yếu kém.

  - GVCN các lớp phối hợp đoàn đội tổ chức tốt các Hoạt động ngoài giờ lên lớp, các trò chơi Dân gian để tạo sự hấp dẫn, thu hút học sinh học tập.

  - Đưa công tác số lượng, tỷ lệ chuyên cần vào đánh giá thi đua các lớp.

   b) Phổ cập giáo dục THCS:

* Chỉ tiêu:

   Xã đạt PCGD,  THCS đạt PCGD mức độ 3.

* Một số giải pháp chính :

  - Thành lập Ban PCGD nhà trường gồm: HT, PHT, Đ/c Hoàng Vân, đ/c Hoa(PHT làm trưởng ban).

  - Giao cho PHT bám sát công văn chỉ đạo số 401/BCĐPCGD,XMC ngày 08 tháng 9 năm 2017 về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm học 2017-2018 của UBND huyện Thái Thụy, để xây dựng kế hoạch và chỉ đạo công tác làm PCGD, tham mưu với UBND xã để thành lập BCĐ phổ cập giáo dục cấp xã và ra Nghị quyết về công tác phổ cập giáo dục cấp xã ngay đầu năm học.

  - Thực hiện chức năng chuyển lên lớp cho các đối tượng trong hệ thống. Cập nhật vào hệ thống đối tượng mới sinh, chuyển cấp, tốt nghiệp, đối tượng lưu ban, học trái tuyến, chuyển đi, chết,...

  - Phân công CBGV huy động số học sinh chưa học hết THCS vào học các lớp bổ túc,  và số học sinh trượt tốt nghiệp THCS năm trước xét tốt nghiệp lại năm sau, hoặc học TTGDTX, học nghề,...

  - Đ/c Hiệu trưởng THCS chỉ đạo 3 ngành học kết hợp với đ/c Tấn hoàn thiện phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu PCGD-XMC trên phạm vị toàn quốc đảm bảo đầy đủ, chính xác các thông tin và đúng thời gian.(thời gian chuẩn hóa dữ liệu trước ngày 22/9).

  - Cập nhật và hoàn thiện bộ hồ sơ phổ cập theo đúng yêu cầu, lưu trữ hàng năm

2) Giáo dục đạo đức, tư tưởng chính trị:

  * Chỉ tiêu phấn đấu:

  -  Học sinh xếp Hạnh kiểm Khá- tốt đạt 95% - 100%, không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu.

  - 100% CBGV-CNV và học sinh đảm bảo kỷ cương nề nếp; thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành; thực hiện tốt quy chế làm việc của nhà trường đối với giáo viên và 10 nội quy nhà trường đối với học sinh; thực hiện tốt cam kết đã kí đầu năm trong đó lưu ý đến NĐ36/CP, PL16UBTVQH, thực hiện tốt an toàn giao thông.

  - 100% CBGV-CNV và học sinh không vi phạm pháp luật, các quy định của ngành và nhà trường,  không có CBGV-CNV vi phạm đạo đức nhà giáo, sinh con thứ ba trở lên; không có các tai tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.

  - 100% CBGV-CNV và học sinh làm tốt công tác từ thiện nhân đạo, giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn;...như quỹ đền ơn đáp nghĩa, mái ấm công đoàn, ủng hộ GV và học sinh vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo; ủng hộ người mù, quỹ vì người nghèo, quỹ phòng chống thiên tai;..

  * Một số giải pháp chính:

  - Tuyên truyền, quán triệt và thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các công văn chỉ thị các cấp các ngành, các quy định của ngành và đơn vị.

  - Nhà trường tiếp tục tham mưu với cấp uỷ Đảng để đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong giáo viên (dự kiến năm học này phát triển 2 CBGV) đứng trong hàng ngũ của Đảng. Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong mọi hoạt động của nhà trường, của đoàn thể(Chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho Đảng viên thực hiện).

  - Nhà trường kết hợp Công đoàn tổ chức tốt các đợt sinh hoạt tư tưởng qua các buổi tọa đàm, ngoại khóa,…;phối kết hợp nhà trường xây dựng lịch học tập thời sự, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cho CBGV. Làm tốt công tác tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật để mỗi CBGV nâng cao nhận thức thấy rõ yêu cầu của việc xây dựng đạo đức nhà giáo. Tổ chức ký cam kết với CBGV thực hiện nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo, không dạy thêm không đúng qui định, không sinh con thứ 3 trở lên(Đ/c Lý tổ chức kí cam kết)

  - Tổ chức cho CBGV, học sinh học tập và làm theo tấm gư­ơng đạo đức Hồ Chí Minh, làm theo 5 điều Bác dạy, nêu gư­ơng ngư­ời tốt, việc tốt ngay tại trư­ờng trong các buổi chào cờ thứ hai hàng tuần, biểu dư­ơng kịp thời g­ương CBGV, học sinh có việc làm tốt, thiết thực, làm cho cuộc vận động có chiều sâu và phát huy tốt hiệu quả của cuộc vận động. Đồng thời có sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm vào cuối HKI và cuối năm học.

   - Tăng cường giáo dục đạo đức, pháp luật, lối sống, phối hợp tốt với gia đình và các đoàn thể ở địa phương để giáo dục đạo đức học sinh. Chú trọng giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống và hiểu biết xã hội cho HS theo tinh thần lồng ghép và tích hợp.   Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban giáo dục đạo đức trong nhà trường: Hiệu trưởng thành lập ban giáo dục đạo đức, trong đó đ/c Hiệu trưởng làm trưởng ban, đ/c PHT- CTCĐ phó ban, TPT+6 GVCN và hội trưởng phụ huynh làm ủy viên, đồng thời nâng cao vai trò của phó ban giáo dục đạo đức, của giáo viên chủ nhiệm lớp trong mọi hoạt động của trường- lớp cũng như của địa phương. Chỉ đạo dạy học có chất lượng các môn khoa học xã hội và nhân văn(đặc biệt môn GDCD). Tổ chức tốt Hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm hàng tháng và giáo dục truyền thống cho học sinh. Tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm, thực tế cho học sinh như đi thăm các khu di tích lịch sử địa phương,...

  - BGH họp GVCN để nắm bắt tình hình học sinh các lớp, quán triệt những tồn tại để khắc phục; kiểm tra sổ công tác chủ nhiệm và hồ sơ liên quan đến công tác chủ nhiệm, kiểm tra các hoạt động của học sinh để đánh giá GVCN lớp. Coi đây là một tiêu chí đánh giá thi đua của GVCN.

  - Tuyên truyền để CBGV và học sinh thấy rõ ý nghĩa công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân  đạo từ thiện, giúp học sinh nghèo, ....từ đó CBGV và học sinh đồng tình tham gia.

  - Hiệu trưởng xây dựng quy chế phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường để có sự kết hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, gia đình, với Công an địa phương phát hiện kịp thời các biểu hiện tiêu cực, ngăn chặn tai tệ nạn xã hội và bạo lực học đường, đảm bảo an ninh, an toàn trường học, thực hiện nghiêm Luật Giao thông đường bộ và NĐ36/CP, PL16UBTVQHH về pháo nổ, công cụ hỗ trợ; phối kết hợp với Công an xã kiểm tra vũ khí thô sơ, vật nhọn, pháo nổ.

  - Họp phụ huynh 2- 3 lần /năm học để phụ huynh thấy được việc học tập cũng như việc tu dưỡng đạo đức của con em mình, để đôn đốc học tập cũng như kịp thời uốn ắn những biểu hiện sai lệch về đạo đức của các em.

  - Tuần cuối của tháng GVCN mời phụ huynh trưởng các lớp dự tiết sinh hoạt lớp, biểu dương khen thưởng học sinh có thành tích trong tháng, động viên nhắc nhở các em chưa tốt có hướng phấn đấu vươn lên.

  - Làm tốt công tác phối kết hợp giữa BGH, GVCN, GVBM, TPT, GV trực ban(GV trực ban đến sớm về muộn theo dõi các hoạt động của học sinh như truy bài, thể dục, múa hát,… tình hình nhà trường), phụ huynh, Đảng- Chính quyền- các ban ngành đoàn thể xã- các cơ sở thôn nắm bắt tình hình học sinh ở trường lớp cũng như địa phương qua nhiều kênh thông tin để có biện pháp giáo dục. Giao cho đ/c PHT phân công và theo dõi trực ban của GV.

  - Đội thiếu niên(đ/c Danh) lên kế hoạch cụ thể cho công tác Đội bám sát kế hoạch số 02/CTr-HĐĐ ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng đội huyện Thái Thụy, kết hợp chặt chẽ với Đoàn- Đội địa phương để chỉ đạo. Đồng thời xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

   - Đoàn đội và GVCN các lớp thực hiện tốt sinh hoạt tập thể có chất lượng như chào cờ đầu tuần, tiết sinh hoạt lớp, các hoạt động tập thể, các ngày cao điểm các hoạt động ngoài giờ theo chương trình các ngày lễ lớn  như: 5/9, 15/10, 21/10, 20/11, 22/12, 3/2, 8/3, 26/3, 19/5,...

    - Đ/c Lý chủ tịch Công đoàn đồng thời là GV dạy môn GDCD xây dựng kế hoạch giáo dục pháp luật, thực hiện tốt chương trình GDCD, thực hiện có hiệu quả các chương trình lồng ghép, chú trọng giáo dục ý thức và hành vi thực hiện pháp luật.

3) Hoạt động dạy học:

* Chỉ tiêu phấn đấu:     

Về học sinh:

  - Học sinh xếp loại Học lực khá giỏi từ 60% trở lên(loại giỏi 20% trở lên); loại yếu từ 5% - 7% ; không có học sinh xếp loại văn hóa kém; 97-100% học sinh lớp 9 được xét công nhận tốt nghiệp THCS; 100% học sinh xếp loại văn hóa giỏi thi đỗ vào lớp 10 THPT, không có học sinh thi điểm 0 tuyển sinh, tỷ lệ đỗ từ  80% trở lên.  HSG xếp thứ 35- 39. Lên lớp sau thi lại lớp 6 đến lớp 8 là 98-100%

  - Học sinh giỏi cấp tỉnh từ 1- 2(thể thao + HS Nguyễn Đức Cảnh),  Toán 6: 2 , Văn 6: 2 ,  Anh 6: 2 , Toán 7: 1 , Văn 7: 1 , Anh 7: 2 , thể thao cấp huyện 9 em trở lên ; Phấn đấu 1 học sinh đạt giải cấp huyện về cuộc thi sáng tạo KHKT.

  - Giải toán và tiếng anh qua mạng:

   Khối 9 chọn 10 em; khối 8 chọn 10 em; khối 7 chọn 10 em; khối 6 chọn 10 em. Chỉ tiêu toán qua mạng cấp huyện : Toán 6: 1, Toán 7: 1, Toán 8: 1 , Toán 9: 1 ; Tiếng anh qua mạng cấp huyện 6,7,8,9: 4(mỗi khối 1 em).

  - Thi chất lượng cuối kỳ và cuối năm các môn của Phòng và Sở: đạt từ 75- 85% trong đó tỷ lệ điểm khá giỏi từ 40 - 45% , riêng môn tiếng anh đạt từ 55% trở lên.

   - 100% HS phải có đầy đủ SGK, sách bài tập, tập bản đồ Địa lý- lịch sử, vở ghi, đồ dùng học tập, học bài- làm bài-chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

  - 100%  HS tham gia cuộc thi thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp(phấn đấu có giải cấp huyện)

Về CBGV:

  - 100% giáo viên xây dựng chủ đề dạy học tích hợp-liêm môn trong mỗi môn học, môn 2 giáo viên dạy thì bàn bạc xây dựng chung trên cơ sở khung PPCT chủ đề tích hợp do Phòng GD&ĐT hướng dẫn năm trước và qua thực tế giảng dạy.

  - 100% CBGV tham gia cuộc thi thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp(phấn đấu có giải)

  - 100% giáo viên thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và trong công tác khác.

  - 100% giáo viên chấm trả bài kiểm tra đúng quy định, khắc phục triệt để việc cấy điểm, nâng điểm tùy tiện.

  - 100% giáo viên tham gia hội giảng ở trường đạt giờ Khá- Giỏi, trong đó loại Giỏi đạt 15/18(83%) . BGH, BCH Công đoàn, cùng tổ chuyên môn cho GV đăng kí danh hiệu thi đua, đồng thời cử giáo viên nòng cốt đi tham gia hội giảng ở cụm vào tháng 11/2017 dự kiến gồm đ/c sau: Nga, Toan, Hoa, Hà, Hồng,  Thủy, Yến, Lý, Vân

  - Mỗi tổ chuyên môn thực hiện 3 chuyên đề (tập chung vào xây dựng và thực hiện dạy học theo chủ đề tích hợp-liên môn, bồi dưỡng cho giáo viên dạy chéo môn, kỹ năng soạn hồ sơ bài giảng E-learning, vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột: trong đó tập trung vào thể nghiệm, giảm lý thuyết hàn lâm; thực hiện tốt 3 ngoại khóa(nếu ngoại khóa là trải nghiệm thực tế là 2). Đổi mới việc sinh hoạt tổ chuyên môn, tổ chuyên môn sinh hoạt 2 lần/tháng. Hai tổ chuyên môn tập trung làm mỗi tổ làm 1 đồ dùng dạy học có chất lượng, hiệu quả cao.

   - 100% CBGV thực hiện đổi mới phương pháp, kiểm tra đánh giá, lên lớp có đủ bài soạn, đủ đồ dùng cần thiết phục vụ cho tiết dạy đạt chất lượng tốt. Dạy học quan tâm đến 3 đối tượng học sinh, rèn kĩ năng làm bài (đặc biệt phải lưu ý đến học sinh yếu- kém, khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em yên tâm học tập)

   - 100% giáo viên soạn bài trước 1 tuần( bài soạn đủ bước, chất lượng tốt, đặc biệt việc hướng dẫn học sinh học bài và làm bài).

  - Kiểm tra toàn diện: Tổ KHTN 5 giáo viên, tổ KHXH 5 giáo viên.(Giáo viên dạy 2 tiết, kiểm tra hồ sơ, kiểm tra việc thực hiện các quy chế chuyên môn, chuẩn mực đạo đức nhà giáo và việc thực hiện các hoạt động khác)

  - Hai tổ chuyên môn kiểm tra giáo án giáo viên tuần 1 lần vào thứ 7, kiểm tra hồ sơ giáo viên 5 lần/năm (HKI 2 lần, KHII 3 lần)

  - BGH kiểm tra hồ sơ giáo viên 6 lần/năm(HKI 3 lần, KHII 3 lần), Kiểm tra hồ sơ của tổ chuyên môn học kì I là 2 lần, học kì II là 2 lần(do đ/c Phó hiệu trưởng lên lịch). Hiệu trưởng kiểm tra hồ sơ của PHT 2 lần/năm(mỗi học kỳ 1 lần); kiểm tra hồ sơ thư viện, kế toán, thiết bị 1-2 lần/năm, hồ sơ đội 3 lần/năm

  - Thư viện kiểm tra bảo quản SGK học sinh 2 lần/năm, kiểm tra tủ sách phụ huynh 2 lần/năm, thiết bị kiểm tra trang thiết bị tủ bộ môn 2 lần /năm.

                

   - GVCN, GVBM kiểm tra SGK, vở ghi, vở BT, đồ dùng học tập, chuẩn bị bài của học sinh ở các tiết dạy.

  - Dự giờ: CBQL 4 tiết/tuần, giáo viên hợp đồng- giáo viên dưới 5 năm công tác- tổ trưởng chuyên môn 2 tiết/tuần, còn lại 1 tiết/tuần, tổ chuyên môn mỗi tuần tổ chức dự 2 tiết(lần lượt hết các tổ viên): Khi dự giờ có  trao đổi và rút kinh nghiệm với giáo viên của tổ chuyên môn, BGH.

  - Kiểm tra nề nếp của giáo viên và học sinh 5 lần /năm học: Hiệu trưởng 3 lần, PHT 2 lần.

  - Thực hiện nghiêm túc các phần mềm được giao cho CBGV- NV quản lý.

* Một số giải pháp chính:

  a. Thực hiện chương trình và kế hoạch nâng cao chất lượng giảng dạy.

  - PHT chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần). Đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học thống nhất, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ. Xây dựng kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh của nhà trường phải phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng học tập của học sinh theo hướng dạy học tích cực(Hướng dẫn số 791/HD-BGDĐT ngày 25/6/2013 của Bộ GDĐT) trong đó chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật. Chỉ đạo, hướng dẫn 2 tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp-liên môn trên cơ sở Khung chủ đề tích hợp do Phòng GD&ĐT và qua thực tế giảng dạy. Kế hoạch dạy học của giáo viên được tổ chuyên môn duyệt, chuyên môn trường duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra. Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên tổ chức sinh hoạt chuyên môn về ĐMPPDH, KTĐG, tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường qua trường học kết nối cho mỗi chủ đề theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT;

  - PHT và 2 tổ trưởng chuyên môn trực tiếp chỉ đạo chuyên môn nhà trường cần chủ động xây dựng kế hoạch bám sát công văn số: 410PGDĐT-HD THCS ngày 13 tháng 9 năm 2017 V/v HD hoạt động Tổ chuyên môn năm học 2017-2018, kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018 của nhà trường.

  - Tổ chức tốt dạy học buổi 2 để nâng cao chất lượng, nhất là việc bồi giỏi, phụ kém và nâng cao kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Do vậy GV dạy học phân hoá phù hợp với năng lực, nguyện vọng của học sinh và điều kiện cụ thể của nhà trường (chia khối học buổi hai thành 2 đối tượng đó là : Khá- Giỏi vào 1 lớp, và TB-Y-Kém vào 1 lớp). Yêu cầu giáo viên dạy có giáo án, soạn theo chủ đề.

  - Phân công giáo viên bồi giỏi có kinh nghiệm, thành lập đội tuyển từ tháng 9. Đầu tư sách tham khảo, tư liệu bồi giỏi cho giáo viên, tạo điều kiện về thời gian để giáo viên bồi trong suốt 1 buổi.

  - Tăng cường việc dự giờ, thăm lớp cũng như kiểm tra chuyên môn để trao đổi, rút kinh nghiệm việc thực hiện chương trình; coi đó là việc làm thường xuyên của BGH, tại các tổ chuyên môn, của mỗi giáo viên (ngoài dự giờ chính khóa thì đ/c PHT cùng tổ chuyên môn lên kế hoạch dự giờ buổi hai, bồi giỏi thông báo các thành viên trong tổ tới dự sau đó rút kinh nghiệm) đảm bảo đủ số giờ theo quy định đồng thời tìm ra giải pháp bồi dưỡng HSG có hiệu quả.

    - Tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ, nhất là lực lượng giáo viên giỏi, giáo viên nòng cốt; động viên giáo viên tuổi cao gư­ơng mẫu để làm g­ương cho giáo viên trẻ, tự học, tự bồi d­ưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ đ­ược giao.

  - Đầu tư trang thiết bị cho dạy và học: mỗi tổ chuyên môn 2 máy tính kết nối mạng Internet, 1 máy in, tai nghe, loa để GV khai thác các thông tin trên mạng phục vụ cho giảng dạy.

  - Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường (trực tiếp và thông qua trường học kết nối).         

b. Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá.

     b.1) Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.

   - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, trên cơ sở xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp-liên môn trong mỗi môn học tới từng giáo viên, từng tổ chuyên môn.

   - Tiếp tục đưa những phương pháp và hình thức dạy học mới: Dạy học thông qua các hoạt động của học sinh, tăng cường hình thức học tập cá nhân với học tập theo nhóm, rèn kĩ năng qua thí nghiệm thực hành, phương pháp bàn tay nặn bột, thiết kế bản đồ tư duy, tổ chức trò chơi, viết bài thu hoạch; chú trọng rèn phương pháp tự học; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh.

   - Khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tăng cường kỹ năng thực
hành, vận dụng kiến thức. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học.
Bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ,
hành vi cho học sinh.

   - Đổi mới phương pháp giảng dạy bằng cách tích cực làm tốt các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học cần tạo được sự chuyển biến mạnh và tích cực theo hướng phát huy vai trò chủ động sáng tạo của học sinh trong giờ học, chú trọng các hoạt động của học sinh trên lớp hướng dẫn học sinh cách học ở lớp, làm bài tập và học bài ở nhà.

  - Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy để hỗ trợ đổi mới phương

  - Giáo viên tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh, chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lý các hoạt động của giáo viên và học sinh; phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm; phát triển năng lực học sinh, tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng, kĩ năng giải quyết các tình huống thực tiễn.

  - Tăng cường dự giờ thăm lớp đối với giáo viên để trao đổi, bồi dưỡng cho giáo viên kiến thức, kỹ năng về đổi mới phương pháp dạy học;

   - Tổ chức nghiêm túc, hiệu quả Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và cụm trường:

   - Củng cố và nâng cao chất lượng các phòng học bộ môn, kiên quyết không để tình trạng có đồ dùng không sử dụng, hoặc sử dụng không có chuẩn bị không hiệu quả gây sự áp đạt cho học sinh ảnh hưởng đến sự đổi mới phương pháp

  - Nâng cao chất lượng dạy học cũng như hoạt động tổ Tiếng Anh, Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục thông qua sinh hoạt cụm và tại trường, tiếp tục đánh giá, phân loại và bồi dưỡng GV dạy Tiếng Anh khi có lớp mở bồi dưỡng; GV dạy tích cực dự giờ rút kinh nghiệm giờ dạy về kiến thức cũng như phương pháp và việc sử dụng đồ dùng dạy học trong các môn học(lịch học cụm thông báo sau hội nghị triển khai kế hoạch cụm).

      - Tổ chức chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học. Phát huy tính tích cực, hứng thú trong học tập của học sinh và vai trò chủ đạo của giáo viên từ thiết kế bài giảng, sắp xếp hợp lí hoạt động của giáo viên và học sinh, thiết kế hệ thống câu hỏi hợp lí, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải (nhất là đối với bài dài, bài khó, nhiều kiến thức mới); bồi dư­ỡng cho hs năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, tránh thiên về ghi nhớ máy móc không nắm vững bản chất.

   - Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành trong các môn học; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh; tăng cường liên hệ thực tế, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học.

  - Đối với các môn đòi hỏi năng khiếu và tố chất cá nhân: Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục cần coi trọng truyền thụ kiến thức, hình thành kĩ năng, bồi d­ưỡng hứng thú, không thiên về đánh giá thành tích theo yêu cầu đào tạo chuyên ngành hoạ sỹ, nhạc sỹ, vận động viên.

  - Đối với một số môn khoa học xã hội và nhân văn cần đổi mới PPDH  theo hư­ớng hạn chế ghi chép máy móc, học thuộc lòng nh­ưng không nắm vững kiến thức, kĩ năng môn học. Đổi mới KTĐG, khắc phục tình trạng thiên về kiểm tra ghi nhớ kiến thức, tăng cường ra đề “mở” nhằm kiểm tra mức độ thông hiểu và vận dụng sáng tạo kiến thức để giải quyết vấn đề và tạo cơ hội học sinh biểu đạt chính kiến thức của bản thân khi làm bài. Đối với môn Toán và các môn khoa học tự nhiên, cần phát triển kĩ năng t­ư duy logic, kĩ năng thực hành, thói quen vận dụng sáng tạo kiến thức vào thực tiễn.

    b.2) Tăng cường đổi mới các kỳ thi, kiểm tra và  đánh giá.

   - Không được tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 6.

   - Quán triệt quan điểm ĐMKTĐG nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; khắc phục các biểu hiện tiêu cực trong đánh giá chất lượng dạy học, trong thi cử. Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

   - Chú trọng tổ chức cho giáo viên nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, sáng kiến cải tiến; triển khai các cuộc thi hội thi tới CGBV, nhất là cuộc thi sáng tạo KHKT dành cho học sinh THCS, cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học, cuộc thi dạy học tích hợp, thi giải toán-tiếng anh qua mạng Internet, kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa. Tăng cường tổ chức các hoạt động như: Ngày hội công nghệ thông tin, ngày hội sử dụng ngoại ngữ, ngày hội đọc sách, hội thi thí nghiệm-thực hành của học sinhGiao cho đ/c PHT xây dựng kế hoạch, tổ chức các hội thi- cuộc thi.(Riêng năm học 2017-2018 Phòng GD&ĐT tổ chức điểm cuộc thi sản phẩm KHKT) do vậy đ/c Tấn, đ/c Hoa tổ chức cho học sinh dự thi có sản phẩm để dự thi: sản phẩm tập trung vào phần mềm sáng tạo, bảo vệ môi trường, tự động hóa.

   - Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh. Chú trọng đánh giá quá trình: đánh giá trên lớp; đánh giá bằng hồ sơ; đánh giá bằng nhận xét; tăng cường hình thức đánh giá thông qua sản phẩm dự án; bài thuyết trình. Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh. Coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học.

  - Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, giáo viên cần coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát các hoạt động và kết quả học tập, rèn luyện của các em, qua đó đề xuất hoặc triển khai kịp thời các hướng dẫn, góp ý, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh.

  - Tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn, đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tăng cường ra các câu hỏi mở; gắn với thời sự quê hương, đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Tùy theo đối tượng hs, hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực.

  - Căn cứ vào Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra ban hành theo Công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT; thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiểm tra theo ma trận; chỉ đạo việc ra các câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có các câu hỏi 1 lựa chọn đúng như trước đây. Triển khai phần kiểm tra tự luận trong các bài kiểm tra viết môn Tiếng Anh. Tiếp tục bồi d­ưỡng giáo viên về kĩ năng ra đề, soạn đáp án và chấm bài thi, kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng của CTGDPT với 3 cấp độ: Biết, thông hiểu, vận dụng sáng tạo; từ đó bảo đảm dạy học sát đối tư­ợng học sinh, khuyến khích tư­ duy độc lập, sáng tạo. Giáo viên đánh giá sát đúng trình độ học sinh với thái độ khách quan, chính xác, công bằng, đảm bảo cân đối các yêu cầu kiểm tra về kiến thức (Biết, thông hiểu, vận dụng sáng tạo) với các yêu cầu về kĩ năng, thái độ đối với học sinh và hư­ớng dẫn học sinh biết tự đánh giá năng lực của mình.  

  - Tăng cường ra câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Xây dựng "Nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ của sở/phòng GDĐT và các trường. Đồng thời tăng cường kiểm tra việc học bài và làm bài của học sinh ở lớp cũng như ở nhà.

  - Chỉ đạo chặt chẽ qui chế cho điểm: 2 tổ triển khai để mọi thành viên nắm vững và thực hiện tốt quy chế cho điểm và đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT.(đ/c Phó HT kiểm tra việc cho điểm đánh giá). Đảm bảo đủ số lần kiểm tra thư­ờng xuyên, kiểm tra định kì, kiểm tra học kì cả lí thuyết và thực hành. Đối với học sinh khuyết tật cần vận dụng Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh theo h­ướng tạo điều kiện tối đa để học sinh khuyết tật đ­ược tham gia học hoà nhập và  tạo điều kiện để học sinh phấn đấu vư­ơn lên. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng tiến bộ của học sinh.

b.3) Ứng dụng công nghệ thông tin:

   - Yêu cầu GV khai thác tốt các phần mềm dạy học: Giáo án trình chiếu, phần mềm vẽ hình, phần mềm sử lý hình ảnh,..., tích cực xây dựng học liệu điện tử, nhất là bài giảng điện tử E-learning(phân công mỗi tổ chuyên môn 1 bài giảng để dự thi); tổ chức tốt giải Toán và Tiếng Anh qua mạng; Đưa vào khai thác địa chỉ email riêng của từng GV đã được cấp với tên miền @thaithuy.edu.vn bằng nhiều hình thức, khai thác hiệu quả website Phòng và website của trường . Đăng bài lên trang website của trường đ/c Hoa và HT. Đồng thời tích cực chủ động sinh hoạt chuyên môn trên trang trường học kết nối(yêu cầu bắt buộc theo chỉ đạo PGD) do vậy yêu cầu đ/c Tấn, Hà rà soát- nâng cao hoạt động chuyên môn trên trường học kết nối.

   - Đối với CBQL và nhân viên thư viện, kế toán, văn phòng sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý đã được giao. BGH đôn đốc các thành viên thực hiện tốt việc sử dụng phần mềm, báo cáo,....

  c) Thực hiện dạy học buổi 2:

   Căn cứ công văn số 7291/BGDĐT- GDTrH ngày 01/11/2010 của Bộ GDĐT về hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày, quyết định 20/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 về ban hành quy định về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Bình; cần được bố trí cho các hoạt động phụ đạo học sinh yếu, kém; bồi dưỡng học sinh giỏi; các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo phù hợp với đối tượng học sinh.(PHT xây dựng kế hoạch học buổi hai, bồi giỏi, phụ kém, giải toán và tiếng anh qua mạng; đồng thời lên thời khóa biểu thực hiện; học sinh học buổi hai phải có đơn xác nhận của phụ huynh(GVCN thu nộp về đ/c PHT). Giáo viên tổ chức tốt dạy học buổi 2 theo nội dung chương trình đã được PHT, tổ trưởng chuyên môn duyệt. Yêu cầu GV phải có đơn xin dạy buổi hai(nộp về PHT quản lý cùng đơn của HS)

Trong đó cần tập trung:

  - Phụ đạo HS yếu kém; Bồi dưỡng HSG, giãn thời gian với các nội dung dài, nội dung khó.

  - Học buổi hai phân loại học sinh ngay từ đầu : Với lớp bồi giỏi 3- 4 tiết/tuần, học buổi hai lớp 6,7,8 từ 3- 4 buổi/tuần, lớp 9 từ 4-5 buổi/tuần.

  - Cán bộ quản lý từ tổ đến trường quản lý chỉ đạo một cách chặt chẽ, cụ thể cả về thời gian và nội dung chương trình dạy học buổi 2( Giáo viên giảng dạy buổi hai lên kế hoạch giảng dạy đ/c PHT duyệt. Việc dạy buổi 2 cần tiếp tục ưu tiên cho lớp 9 và ưu tiên cho bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu kém để nâng cao chất lượng dạy học. Kiên quyết khắc phục tình trạng dạy thêm học thêm không đúng qui định làm ảnh hưởng tới uy tín, danh dự nhà giáo và nhà trường. Để khắc phục tình trạng dạy thêm học thêm không đúng qui định nhà trường ra quyết định thành lập ban chỉ đạo kiểm tra dạy thêm học thêm không đúng qui định và xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể, đồng thời phối kết hợp công đoàn cho Giáo viên kí cam kết về dạy thêm học thêm không đúng qui định.

Phân công dạy học buổi hai:

Khối

Môn dạy

Số lớp

Số học sinh

Hình thức

 

 

Giáo viên dạy

 

 

 

 

6

Toán

2

49

Buổi hai

Cô Kim Anh

Văn

2

49

Buổi hai

Cô Vân

Anh

2

49

Buổi hai

Cô Loan

 

 

 

 

7

Toán

1

46

Buổi hai

Cô Toan, cô Nhuần

Văn

1

46

Buổi hai

Cô Thủy

Anh

1

46

Buổi hai

Cô Thúy

 

 

 

 

8

Toán

2

34

Buổi hai

Cô Hồng

Văn

2

34

Buổi hai

Cô Yến

Anh

2

34

Buổi hai

Cô  Thúy

 

 

 

 

9

Toán

2

39

Buổi hai

Cô Oanh

Văn

2

39

Buổi hai

Cô Yến

Anh

2

39

Buổi hai

Cô Loan

       d) Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi:

  - Tiếp tục quán triệt tinh thần phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi là nhiệm vụ của từng giáo viên bồi ( giáo viên tự bồi dưỡng học sinh theo sự phân công của chuyên môn nhà trường ). Nhà trường cử một số giáo viên nòng cốt có trình độ chuyên môn, có phương pháp giảng dạy tốt, nhiều năm có học sinh giỏi.

  - Phân công bồi giỏi như sau:

Môn

GV bồi

Môn

GV bồi

Môn

GV bồi

Toán 6

Cô Anh

Văn 6

   Cô Vân

Anh văn 6

 Cô Loan

Toán 7

Cô Toan

Văn 7

Cô Thủy

Anh văn 7

Cô Loan

  - Giáo viên bồi chọn đội tuyển ngay từ đầu năm học, trên cơ sở khảo sát chất lượng đầu năm và nguồn năm ngoái; khảo sát đội tuyển hàng tháng; phải có tư liệu, giáo án bồi; đảm bảo cho các em thời lượng bồi; Rèn kĩ năng, tu duy sáng tạo để giải quyết các đề, các dạng bài.

  - Chọn học sinh đội tuyển, đảm bảo mỗi đội tuyển từ 2-3 em; nắm bắt chương trình nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi tại cụm, để có kế hoạch bồi của mình. Đầu tư thời gian, công sức, trí tuệ, nghiên cứu học hỏi một số trường có kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi cao.

  - Bồi dưỡng học sinh giỏi TDTT: Thành lập đội tuyển các môn thi đấu theo hướng dẫn cụ thể của Phòng GD&ĐT. Giao cho Cô Nga chọn và thành lập đội tuyển; có kế hoạch tập luyện ngay từ cuối tháng 9.

  - Tổ chức cho học sinh thi giải toán và tiếng anh trên Intrnet.(giao cho giáo viên toán, tiếng anh) với số lượng cụ thể như sau:

Môn - Lớp

Số lượng

GV phụ trách

Toán -Anh lớp 6

10 em môn toán- 10 em môn tiếng anh

Cô K.Anh- cô Thúy

Toán- Anh lớp 7

10 em môn toán- 10 em môn tiếng anh

Cô Toan- cô Thúy

Toán- Anh lớp 8

10 em môn toán- 10 em môn tiếng anh

Cô Hồng - cô Thúy

Toán- Anh lớp 9

10 em môn toán- 10 em môn tiếng anh

Cô Oanh - cô Thúy

  Yêu cầu giáo viên:  quản lý tốt phòng máy; lấy đủ số lượng học sinh giải toán và tiến anh qua mạng. GV chọn và lập nick cho các em giải(yêu cầu học sinh giải, trong đó khuyến khích 1 học sinh giải nhiều nick để nhận dạng bài và rèn kỹ năng giải; dứt điểm không lập nick để lấy số lượng mà học sinh không giải). Trong quá trình giải phát hiện những học sinh có tố chất, kĩ năng giải tốt, nhanh, chính xác để rèn luyện cho các em đi thi cấp huyện,cấp tỉnh.

4) Giáo dục vệ sinh - lao động,  HNDN

     * Chỉ tiêu phấn đấu:

  - 100% học sinh được tham gia các buổi lao động, vệ sinh hàng ngày theo lịch.

  - 34/34(100% học sinh lớp 8 được học hướng nghiệp, nghề phổ thông): Phấn đấu 100% học sinh lớp 8 được cấp chứng chỉ nghề  phổ thông, loại khá giỏi là 100% trong đó loại giỏi đạt 97%.

  - 100% các em học sinh được nhận chăm sóc di tích lịch sử tại địa phương(nhất là Nghĩa trang 21/10)

* Một số giải pháp chính:

  - Giới thiệu cho học sinh một số nghề truyền thống (Nghề điện, nghề trông lúa, nghề rèn , nghề may,...của địa phương )

  - Kiện toàn ban giáo dục VSLĐ-HNDN,  xây dựng kế hoạch VSLĐ-HNDN cụ thể trong đó PHT trưởng ban- các ủy viên là GVCN lớp và đ/c Hà.

  - Tổ chức dạy nghề phổ thông, dạy hướng nghiệp nghề phổ thông cho học sinh lớp 8 với 34 em theo kế hoạch chỉ đạo của phòng GD&ĐT.

  - Phân công hợp lí đội ngũ giáo viên đảm bảo thực hiện có hiệu quả hoạt động giáo dục nghề phổ thông, thực hiện đầy đủ thời gian, chương trình, kế hoạch dạy học nghề, đảm bảo hoàn thành đầy đủ hồ sơ nghề, đúng thời gian quy định. Phân công đ/c Hà dạy nghề điện dân dụng lớp 8, đ/c Tấn dạy hướng nghiệp nghề 2 lớp.

  - Hàng tuần mỗi lớp một buổi vệ sinh trường, lớp, khu vực vệ sinh, tưới cây, chăm sóc cây xanh, các bồn hoa và Nghĩa trang 21/10 tạo cảnh quang môi trường Xanh - Sạch - Đẹp.

   - Tiếp tục quy hoạch xây dựng các bồn hoa, vườn hoa, cây cảnh, nền cứng trong khuôn viên nhà trường. Tổ chức tốt lao động tập thể ở trường và Nghĩa trang đối với CBGV và học sinh và các buổi lao động công ích tại địa phương, quét dọn đường làng ngõ xóm vào 24 hàng tháng với học sinh(HS thực hiện tại các thôn, Phân công phụ trách thôn AT1 cô Toan, Hồng; An Tiêm 2 cô Thủy; An Tiêm 3 cô Nhuần, An Dân Trên cô Tươi- cô Yến, An Dân Đông cô Loan, Vọng Lỗ cô Oanh: Chỉ đạo, kiểm tra giám sát thầy Tấn ) ... góp phần Xây dựng Nông thôn mới.

  - Chỉ đạo tốt đội lao động thư viện, thí nghiệm, thiết bị của nhà trường: Đ/c Vân, Tươi , các thầy cô dạy phòng học bộ môn chọn học sinh lớp 8, 9 để làm(báo với PHT để xây dựng kế hoạch).

   - Tăng cường công tác giáo dục ý thức lao động cho học sinh qua các buổi lao động tập thể: học sinh lao động tập thể tại trường phải có sự chỉ đạo, hướng dẫn của GVCN. qua các buổi lao động giáo dục cho học sinh ý thức lao động, các kĩ năng cần thiết và đảm bảo an toàn; khắc phục triệt để việc giao khoán công việc cho học sinh, học sinh lao động không có sự chỉ đạo và hướng dẫn của giáo viên.

   - Trường nhận chăm sóc Nghĩa trang 21/10, mỗi tuần 1 lần(giao cho lớp 9), nghĩa trang liệt sỹ của xã vào ngày 27/7 (lớp 8), Đình làng An Tiêm vào dịp lễ hội( lớp 6,7). Học sinh thắp nến tri ân tối 26/7(nếu có hàng năm là học sinh lớp 8). Giao đ/c PHT chủ động trực tiếp lên kế hoạch, chỉ đạo, kiểm tra giám sát.

  5) Giáo dục thể chất- thẩm mỹ, GDNGLL, công tác y tế trường học, chữ thập đỏ:

* Chỉ tiêu phấn đấu:

   - 100% HS và GV tham gia các hoạt động GD NGLL. 

   - Trường phấn đấu thể thao cấp huyện 9 em trở lên, xếp 1-3 hội khỏe cụm, tốp đầu trong hội khoẻ huyện.

  - Từng bước khắc phục tình trạng khó khăn về sân chơi bãi tập, phấn đấu trường có 1 sân TDTT đạt yêu cầu chuẩn. Tham mưu UBND xã để đăng kí cấp trên xây dựng bể bơi năm 2020(vốn đối ứng 50%), xây dựng nhà đa năng.

  - 98% học sinh tham gia tốt thể dục đầu giờ và giữa giờ, vui chơi múa hát tập thể và tham gia sinh hoạt hè tại địa phương.

  - 100% học sinh mặc đồng phục vào các ngày trong tuần mang đầy đủ giầy dép, khăn quàng, mũ theo quy định. Thứ 2 hàng tuần 100% HS mang ghế đi ngồi  trong tiết chào cờ, 100% trong các buổi tập luyện và thi đấu học sinh phải đi dày, mặc trang phục tập luyện đẹp- giáo viên mặc đúng trang phục.

  - 100% số lớp đạt tiêu chuẩn vệ sinh học đường và trang trí lớp học đúng theo yêu cầu, có đủ khăn phủ bàn, lọ hoa, giá chậu nước sạch, khăn lau tay cho giáo viên.

  - Làm tốt công tác y tế trường học, tích cực vận động CBGV- học sinh tham gia Bảo hiểm y tế(đạt 100%); đăng kí khám chữa bệnh ban đầu tại phòng khám đa khoa Phúc Sơn. Tuyên truyền phụ huynh học sinh và giáo viên tham BHTT đạt tỷ lệ cao nhất.

  - 100% học sinh được uống nước sạch mua nhà máy và qua máy lọc RO, được tuyên truyền các dịch bệnh học đường như sốt xuất huyết, đau mắt, sởi, giun sán, bệnh cong vẹo cột sống, quai bị, lao, bệnh phong,....

  - 100% học sinh được khám chữa bệnh ban đầu các dị tật học đường,…

* Một số giải pháp chính:

  - Nhà trường tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới theo hướng dẫn của Công văn số 3633/BGDĐT ngày 26/7/2016 của Bộ GDĐT. Đặc biệt quan tâm đối với các lớp đầu cấp nhằm giúp học sinh làm quen với chương trình, điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường, tổ chức các hoạt động cải tạo môi trường. Tổ chức luyện tập và duy trì nề nếp hát Quốc ca trong các buổi chào cờ, làm vệ sinh buổi sáng, tập thể dục và sinh hoạt tập thể giữa giờ để tạo môi trường học tập gần gũi, thân thiện đối với học sinh.

  - Tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục ngoài giờ chính khóa, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống theo tinh thần của Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Đ/c HT xây dựng kế hoạch GD NGLL.

  - Kiện toàn ban giáo dục thể chất thẩm mỹ(đ/c Tấn làm trưởng ban, đ/c Nga phó ban, đ/c Danh phó ban, GVCN làm ủy viên) giao đ/c Tấn xây dựng kế hoạch và kiểm tra bám sát công văn số:378/PGDĐT-TDTT ngày 20/9/2016 và công văn số 534/SGDĐT-ĐLHKPĐ ngày 29/8/2016; ban y tế trường học(đ/c Thuận làm trưởng ban, đ/c Tấn phó ban thường trực, ủy viên đ/c Phương): Đ/c trưởng ban xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết phù hợp tình hình thực tế của nhà trường và bám sát công văn hướng dẫn của cấp trên, bám sát công văn và bám sát hướng dẫn số 400/CV-PGDĐT ngày 26/9/2016 của phòng GD&ĐT.

  - Ban giáo dục thể chất, ban ytế trường học kết hợp với hội chữ thập đỏ nhà trường làm tốt hoạt động nhân đạo, sơ cứu thương ban đầu, kế hoạch  hoá gia đình, truyền thông răng miệng, nha học đường, phòng chống HIV/AIDS, hiến máu nhân đạo,…(đ/c Hiệu trưởng làm chủ tịch hội, đ/c Danh làm ủy viên), đ/c chủ tịch hội chữ thập đỏ xây dựng kế hoạch hoạt động bám sát hoạt động hội chữ thập đỏ huyện và tình hình thực tế nhà trường: Thu quỹ chữ thập đỏ 12.000đ/hội viên(đ/c Danh)

  - Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chương trình thể dục nội khoá như dạy đủ tiết thể dục không cắt xén dồn ép, đảm bảo phụ cấp đứng lớp và trang phục cho giáo viên thể dục; kết hợp với Trung tâm y tế huyện và  Trạm y tế xã tổ chức thực hiện tốt các chương trình y tế trường học; trường có tủ thuốc dùng chung với đủ cơ số thuốc quy định.

  - Kết hợp với Trạm y tế xã và gia đình học sinh, làm tốt công tác tuyên truyền về vệ sinh, phòng bệnh, có biện pháp kịp thời để phòng dịch bệnh trong nhà trường. (HT xây dựng quy chế phối kết hợp với trạm ytế xã)

  - Căn cứ vào Chương trình Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp GVCN kết hợp nhà trường, các đoàn thể nhà trường tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp, BGH cùng TPT và các đoàn thể nhà trường tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp cho  học sinh toàn trường theo 9 Chủ điểm trong năm học và trong hè.

  - Kết hợp với Đoàn thanh niên xã để tổ chức các hoạt động tại địa phương(đ/c Danh, Hoa, Anh)

  - Tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ của giáo viên và học sinh (trưởng ban văn nghệ đ/c Danh, phó ban đ/c Lý, ủy viên là GVCN các lớp, các đoàn viên). Tổ chức tốt các hoạt động thể dục thể thao của giáo viên: Giao cho đ/c PHT.

III- MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC:

1. Công tác sách- thiết bị.

  - Công tác sách giao cho đ/c Vân;  công tác thiết bị giao cho đ/c Tươi

* Công tác thư viện:

  - Xây dựng kế hoạch hoạt động của thư viện nhà trường, tủ sách phụ huynh.

  - Hoàn thiện tốt hồ sơ của CB thư viện(đặc biệt là kiểm kê danh mục sách), sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý thư viện.

  - Xây dựng tủ sách phụ huynh tại lớp học, đảm bảo 6-7 đầu sách/học sinh(bằng cách quyên góp sách từ giáo viên, học sinh, phụ huynh đảm bảo 1 năm học 2 lần, đọc sách 15- 20 lần/hs/năm học.

  - Giao tủ sách cho GVCN, tổ thư viện lớp: Theo dõi mượn- trả- ghi chép những nội dung đọc được có hiệu quả. Thu hồi quản lý sổ sách tủ sách phụ huynh cuối năm và bàn giao lại cho GVCN năm học tiếp theo.

  - Tiếp tục xây dựng và củng cố thư viện nhà trường đạt tiêu chuẩn thư viện 01( thư viện đạt chuẩn).

  - Tập trung phát huy tác dụng của phòng đọc, đưa được thông tin sách tham khảo, báo chí tới CBGV và học sinh kịp thời.

  - Tổ chức tốt giới thiệu sách, cho mượn sách để giáo viên và học sinh đọc tại phòng đọc, Giáo viên và học sinh phải có sổ tư liệu ghi lại những vấn đề cần thiết, hay có giá trị khi đọc các loại sách.

  - Thông báo lịch mở cửa phòng đọc tới CBGV- HS được biết(Tránh trường hợp chỉ mở cửa một buổi).

    - Tiếp tục triển khai tốt việc đọc và làm theo báo Giáo dục & Thời đại- coi đây là một trong những biện pháp tích cực để nắm bắt kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước nói chung; chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về GDĐT nói riêng.

    - Có kế hoạch chuyển phòng đọc lên lớp học để đảm bảo diện tích, để công nhận thư viện đạt chuẩn trong năm học.

* Công tác thiết bị.

  - Hoàn thiện tốt hồ sơ của CB thiết bị.

  - Phối hợp với chuyên môn trường, tổ chuyên môn, giáo viên có kế hoạch cho mượn đồ dùng dạy học để các tủ thiết bị phòng học bộ môn, phòng tổ chuyên môn thuận lợi cho giáo viên lên lớp.

  - Bảo quản tốt thiết bị ĐDDH đi đôi với việc tạo điều kiện để CBGV tự làm ĐDDH, tu bổ, sửa chữa kịp thời những thiết bị hư hỏng.

  - Cùng giáo viên bộ môn, tổ lao động thiết bị chuẩn bị tốt hóa chất, thí nghiệm thực hành trong các giờ dạy, giờ thực hành.

  - Vào sổ cập nhật các thiết bị được cấp phát; hướng dẫn, tổ chức và theo dõi giáo viên tự  làm và sử dụng đồ dùng dạy học.

  - Kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học hiện có, để có kế hoạch sửa
chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành theo
Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009. Thực hiện nghiêm túc Công
văn số 7842/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 28/10/2013 về việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy 
học, học liệu.

  - Sắp đặt đồ dùng, các trang thiết bị dạy học một cách khoa học dễ tìm, dễ lấy.

2. Công tác tài chính.

  - Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác để tăng cường trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

  - Sử dụng ngân sách cấp trên đúng mục đích, chi đúng quy chế chi tiêu nội bộ. Trên cơ sở các nguồn kinh phí hiện có, tập trung cao cho các hoạt động dạy và học, đáp ứng được yêu cầu cho các hoạt động dạy và học.

  - Thu, quản lý quỹ theo đúng quyết định 2814 ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Thái Bình, hướng dẫn 02/HD-UBND ngày 23/8/2016 của UBND huyện Thái Thụy đảm bảo thu chi đúng nguyên tác tài chính.

  - Thanh quyết toán các khoản thu chi công khai minh bạch, chính xác, kịp thời, thực hiện đầy đủ chính sách và quyền lợi của cán bộ, giáo viên cũng như học sinh.(giaođ/c Phương)

  - Làm tốt công tác tham mưu với phòng giáo dục, phòng tài chính.

  - Thực hiện mua sắm tập trung theo Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh ; Hướng dẫn số 05/HD-STC ngày 21/6/2016 của sở tài chính.

3. Công tác xã hội hoá giáo dục.

   - Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp, an toàn theo quy định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường, tổ chức các hoạt động giáo dục.

   - Phối kết hợp với Đảng- chính quyền các cấp- các ban ngành đoàn thể địa phương, phụ huynh học sinh, các nhà hảo tâm làm tốt công tác XHHGD để xây dựng CSVC nhà trường, để động viên CBGV- Học sinh có thành tích, để giáo dục học sinh,...

4. Công tác xây dựng đội ngũ CBQL- GV- NV.

  - Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư và Quyết định 09/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục.

  - Thực hiện nghiêm túc nền nếp kỷ cương trong trường. Cùng Công đoàn tổ chức tốt các đợt sinh hoạt tư tưởng qua các buổi tọa đàm, ngoại khóa,…; chú ý tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật để mỗi CBGV nâng cao nhận thức thấy rõ yêu cầu của việc xây dựng đạo đức nhà giáo;  xây dựng, củng cố quy chế phối hợp, quy chế dân chủ ở trường học và quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo dân chủ, công khai trong các hoạt động. Xây dựng kế hoạch, chủ đề dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn, dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh; sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn qua trường học kết nối; Giáo dục kĩ năng sống. Phối hợp với Công đoàn động viên giáo viên tích cực tự học, tự bồi dưỡng, hoàn thiện và nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

  - Chú trọng bồi dưỡng giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp, giáo viên Tổng phụ trách Đội; khuyến khích viết sáng kiến và chia sẻ các bài học kinh nghiệm trong công tác giáo dục học sinh, nhất là học sinh cá biệt lên Website của Phòng và của trường.

   - Tổ chức tốt Hội thi Tiếng hát GV- HS; Kết hợp với Công đoàn quan tâm chăm lo đến đời sống của CBGV nhất là giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, giáo viên có chồng đang công tác tại Hoàng sa, Trường Sa,....

  - Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động chuyên môn của CBQL- giáo viên, giáo viên tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thông qua tự học, hội thảo chuyên đề, hội thi GV dạy giỏi, dự giờ thăm lớp. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường,
cụm trường (trực tiếp và thông qua Trường học kết nối theo tinh thần Công văn
5555/BGDĐT-GDTrH, ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT)
; viết sáng kiến kinh nghiệm, viết đề tài, dự thi KHKT, thiết kế bài giảng E-learning đạt kết quả cao.

  - Tiếp tục thực hiện tốt việc đánh giá xếp loại giáo viên và CBQL theo qui định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên và Chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn phó hiệu trưởng của Bộ GD & ĐT ban hành, đảm bảo chính xác, công khai, đúng qui trình, làm căn cứ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo lại giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu chương trình sách giáo khoa mới vào năm 2018.

5. Công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng.

   - Chủ tịch hội đồng trường ra quyết định thành lập hội đồng trường gồm :

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Đức Thuận

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

2

Nguyễn Ngọc Tấn

Phó hiệu trưởng

Phó Chủ tịch HĐ

3

Vũ Thị Nguyệt

Thư kí hội đồng GD

Thư ký HĐ

4

Đặng Thị Hồng Lý

Chủ tịch công đoàn

Uỷ viên HĐ

5

Phan Thị Thủy

Tổ trưởng tổ KHXH

Uỷ viên HĐ

6

Lê Thị Kim Toan

Tổ trưởng tổ KHTN

Uỷ viên HĐ

7

Trần Thị Kim Anh

Bí thư chi đoàn

Uỷ viên HĐ

8

Nguyễn Thị Danh

Tổng phụ trách

Uỷ viên HĐ

9

Nguyễn Thị Ly Phương

 Kế toán

Uỷ viên HĐ

10

Phạm Thị Tươi

Phụ trách trách thiết bị

Uỷ viên HĐ

11

Hoàng Thị Minh Vân

CB thư viện

Uỷ viên HĐ

12

Khúc Thị Hoa

Giáo viên

Uỷ viên HĐ

  - Xây dựng kế hoạch cho các thành viên thực hiện, trong đó có xây dựng chi tiết các hệ thống các thông tin minh chứng để mỗi thành viên tự chủ động tìm tòi và làm.

  - Hàng kì có đánh giá, xếp loại.

6. Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

  Tiếp tục nâng cao các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia theo thông tư số 47/Bộ GD&ĐT, nhất là xây dựng CSVC, đầu tư các trang thiết bị dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, để công nhận chuẩn lại vào năm 2019.

IV.  ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÍ TRƯỜNG HỌC.

  - Đây là năm học tiếp tục thực hiện mục tiêu “Đổi mới căn bản, toàn diện nền Giáo dục Việt Nam” theo NQ29/TW và NQ Đại hội Đảng các cấp, vì vậy BGH(đặc biệt là Hiệu trưởng) thấy rõ và làm tốt hơn vài trò lãnh đạo đối với nhà trường. Giao quyền tự chủ đồng thời gắn trách nhiệm của Hiệu trưởng trong quản lý, đánh giá chất lượng của nhà trường. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các hệ thống văn bản hướng dẫn của Đảng, Nhà nước và các cơ quan quản lý giáo dục. Thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở, công khai minh bạch tất cả các hoạt động: tài chính, phân công chuyên môn, tuyển sinh, chất lượng các hoạt động giáo dục... Thống nhất, công khai quy chế hoạt động và quy chế chi tiêu nội bộ trong hội đồng giáo dục.

   - Tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục của nhà trường; thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn; thực hiện tốt đổi mới phương pháp, kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy năng lực của học sinh. Đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu xây dựng, xây dựng bài học, nhất là hình thức sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối. Chỉ đạo nghiêm túc có hiệu quả các hội thi, cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh.

   - Củng cố và duy trì kỷ cương nề nếp học đường; tăng cường công tác quản lý CBGV
,
nhân viên. Đổi mới công tác giáo viên chủ nhiệm, công tác quản lý, giáo dục đạo đức, giáo
dục đạo đức pháp luật, giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh. Chấm dứt các hiện
tượng vi phạm pháp luật, hiện tượng bạo lực, giảm thiểu các rủi ro trong nhà trường.

   - Thực hiện nghiêm túc quy chế hội họp, quy chế làm việc, lao động, dạy học, dự giờ, các chức danh kiêm nhiệm(theo thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009, thông tư số bổ xung một số điều của quy định chế độ việc làm đối với giáo viên phổ thông ban hành theo Thông tư 28 là Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017. Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28/3/2016 Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên làm công tác Công đoàn không chuyên trách).

   - Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu để tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ của cấp uỷ, Chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội..., các bậc cha mẹ học sinh với nhà trường.

  - Tiếp tục đổi mới, tăng cường nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, đẩy mạnh các loại hình thanh tra: đột xuất, chuyên đề, toàn diện CBGV, lấy thanh tra làm động lực thúc đẩy phong trào thi đua, đánh giá thi đua.

  - Đẩy mạnh hoạt động khuyến học trong các nhà trường.

  - Thực hiện đúng nguyên tắc thu - chi, chống lạm thu, công khai các khoản thu trong nhà trường. Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Thông tư số 09/2009/TT-BGD ĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; thực hiện nghiêm Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Thái Bình, hướng dẫn 02/UBND huyện Thái Thụy về các khoản thu, mức thu và quản lý sử dụng trong nhà trường.

V- CÔNG TÁC THI ĐUA:

   - Triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ các văn bản thi đua khen thưởng. 

   - Kết hợp với công đoàn nhà trường triển khai tốt các phong trào thi đua, mỗi đợt thi đua đều rút kinh nghiệm công khai, công bằng khác quan động viên kịp thời những cá nhân có thành tích, là đòn bẩy để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

  - Thực hiện tốt đăng ký các chỉ tiêu thi đua như sau:

Cá nhân đạt CSTĐ cấp cơ sở: 05

Giáo viên giỏi tỉnh : 01

Giáo viên giỏi cấp huyện: 7

CBGV đạt danh hiệu Lao động tiên tiến: 18/22(82%)

Tập thể trường : TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

Tổ KHTN, KHXH đạt danh hiệu tổ lao động tiên tiến.

Công đoàn cơ sở vững mạnh.

Tổ chức Đảng: Trong sạch vững mạnh.

Đoàn thanh niên và đội thiếu niên xếp loại tốt.

   Trên đây là kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2017- 2018 của trường THCS Thụy Dân. Mong rằng với sự cố gắng nỗ lực của CBGV- Học sinh toàn trường; sự chỉ đạo, quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện của phòng Giáo dục, của Đảng- Chính quyền các cấp; sự ủng hộ của của phụ huynh học sinh để nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017- 2018./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT, UBND (báo cáo);

- CBGV (để thực hiện);

- Lưu văn phòng.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Thuận

 

 

 


Trung bình (0 Bình chọn)