Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện
Bài viết mới nhất Bài viết mới nhất

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 trường Mầm non Thụy Tân

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 trường Mầm non Thụy Tân


PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN THỤY TÂN                                 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

            Số: 04/KH-MN                                    

                                                                              Thụy  Tân, ngày 10  tháng 9  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG MẦM NON THỤY TÂN

      Căn cứ hướng dẫn số 524/SGĐT-GDMN ngày 23/8/2017 của SGD&ĐT Thái Bình về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

      Căn cứ hướng dẫn số 399/PGĐT-KHMN ngày 08 tháng 9 năm 2017 của PGD&ĐT Thái Thụy hướng dẫn kế hoạch thực hiện NV năm học 2017-2018.

     Căn cứ đặc điểm tình hình thực tế của địa phương và nhà trường. Trường MN Thụy Tân xây dựng kế hoạch thực hiện NV  năm học 2017-2018 như sau:

A ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi:

- Năm học 2017-2018 là năm học tiếp tục thực hiện mục tiêu “Đổi mới căn bản, toàn diện nền Giáo dục Việt Nam”; năm học thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

- Chế độ chính sách của giáo viên mầm non trong những năm qua từng bước được cải thiện. Cơ sở vật chất; trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi của nhà trường được tăng cường tạo điều kiện cho giáo viên yên tâm công tác.

2. Khó khăn:

- Đời sống của nhân dân trong xã còn khó khăn nên việc đóng góp hỗ trợ các hoạt động của nhà trường còn hạn chế.

- Do số sinh của địa phương trong một số năm gần đây tăng đột biến, và nhiều cháu trái tuyến về nên năm học 2017-2018 trường thiếu hai phòng học.

( Khối 3T bình quân 36 hs/lớp, so với điều lệ non vượt 11cháu/lớp,...)

- Chế độ, chính sách của GV ngoài BC tuy đã được quan tâm nhiều hơn song chưa được thực hiện kịp thời. Còn 8 GV hợp đồng trường chưa được hưởng chế độ BHXH nên ảnh hưởng không nhỏ tới kinh phí hoạt động nhà trường

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

     Đổi mới căn bản công tác quản lý, đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm; chú trọng công tác kiểm tra, nhất là kiểm tra nội bộ; thực hiện tốt kỷ cương học đường; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực phát triển sự nghiệp GD. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ “Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục & đào tạo

- Tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo sửa đổi, bổ sung theo thông tư 28/2016/TT-BGDDT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường các hiệu quả vui chơi trải nghiệm, khám phá cho trẻ.

     Tiếp tục duy trì, giữ vững là đơn vị có phong trào thi đua mạnh của côm, Giữ vị trí thứ hai cụm.  Cuối năm học xếp loại tốt, đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến xuất sắc .

C. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ

I. Củng cố qui hoạch mạng lưới trường, lớp, duy trì và nâng cao tỉ lệ huy động trẻ, tiếp tục nâng cao chất lượng phổ cập GDMNTENT

1. Mục tiêu.

- NT phấn đấu huy động 73/95 = 77 % cháu trong độ tuổi vào học, tỷ lệ chuyên cần 95%;

- Mẫu giáo huy động 135/135 = 100% ( Tính chuyển về 146 cháu vào học) tỷ lệ chuyên cần 95% trở lên.

- Đạt kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; Thực hiện có hiệu quả đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2015 - 2020 theo hướng dẫn của ngành.

2.  Biện pháp.

2.1. Công tác số l­ượng:

2.1.1. Đối với BGH nhà trường:

- Tích cực làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện tốt Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 và Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 về Phổ cập GD, xóa mù chữ; tham mưu kiện toàn BCĐ phổ cập giáo dục của xã, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phổ cập GD, xóa mù chữ một cách hiệu quả.

- Thực hiện tốt việc điều tra trẻ trong độ tuổi. Tiếp tục đầu tư CSVC, đồ dùng, đồ chơi theo danh mục, ưu tiên các đồ dùng, đồ chơi mang tính hiện đại; bố trí đủ và ưu tiên GV có trình độ chuyên môn vững vàng dạy các lớp 5 tuổi. Rà soát tiêu chuẩn về CSVC để có kế hoạch sửa chữa, bổ sung kịp thời.

- Tập trung nâng cao chất lượng CSGD, Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ CBQL, GV, NV làm công tác phổ cập. Phối hợp cùng các trường Tiểu học, THCS trong xã khai thác sử dụng hiệu quả phần mềm Phổ cập trực tuyến trong thống kê và quản lý số liệu phổ cập, đảm bảo nhanh gọn, chính xác.

- Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt nâng cao chất lượng CSGD trẻ, tập trung cao huy động cháu nhà trẻ vào học cao ngay từ đầu năm học.

- Quy hoạch sắp xếp trường, lớp phù hợp điều kiện của địa phương và nhà trường; khai thác hiệu quả CSVC, trang thiết bị hiện có. Đẩy mạnh các giải pháp xây dựng trường, lớp “an toàn, xanh, sạch, đẹp” có đủ nước sạch, nhà vệ sinh, bảo đảm hợp vệ sinh phục vụ GV và HS.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác huy động số lượng cháu vào học đến CBGV ngay từ đầu năm.

- Quan tâm ủng hộ giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh khó khăn, không vì lý do điều kiện khó khăn mà phụ huynh không cho cháu đến trường.

- Tiếp tục cải tạo cảnh quan trường học, tiếp tục tu bổ cải tạo  sân chơi giao thông của trẻ, khu PTTC và  đặc biệt quan tâm đến đồ dùng đồ chơi tự tạo phát triển thể chất;  xây dựng các góc thư viện của nhóm lớp có chất lượng, tăng cường chất lượng CSGD. Tổ chức tốt các hội thi, làm đòn bẩy tạo sự hấp dẫn để PHHS yên tâm tin tưởng cho con em đến trường.

2.1.2. Đối với giáo viên.

-  Giao số l­ượng cho từng giáo viên, lấy việc huy động và đảm bảo sĩ số là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua của giáo viên hàng tháng, hàng kỳ và trong năm học:

Nhà trẻ: 3 nhóm:

* Phân công GV dạy các nhóm nhà trẻ : Số giáo viên: 06 cô.

 

STT

Họ và tên

Nhóm lớp

Điều tra

chỉ tiêu

%

Ghi chú

1

2

3

Nguyễn Thị Ngọt

Mai Thị Sáu

Nguyễn Thị Giang

13-24t

62

40

64,5%

 

4

5

6

Lê Thị Loan

Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Liềng

 

25 - 36t

25 - 36

11

22

11

22

100%

100%

 

 

 

 

Tổng huy động

 

 

 

 

95

 

 

73

 

 

77%

 

+ Mẫu Giáo: Điều tra 135 + Cháu trái tuyến về 11 cháu = 146 cháu. Phấn đấu huy động 100% số cháu vào học.Tỷ lệ chuyên cần cao ngay từ đầu năm.

- Tổng số lớp:  5 lớp: 10 GV dạy

- Các lớp được học đúng độ tuổi.

+ 3 tuổi: 01 lớp  = 36 cháu

+ 4 tuổi: 02 lớp  = 46 cháu

+ 5 tuổi: 02 lớp  = 64 cháu

- Phân công  GVdạy các lớp như sau

STT

Họ và tên GV

Nhóm lớp

Điều tra

chỉ tiêu

%

1

2

 

Lê Thị Loan( Vân)

Nguyễn Thị Thanh Hằng

3T

3T

 

36

36

 

100%

 

3

4

Ta Thị Chinh

Vũ Thị Hạt

 

4T

 

24

24

100%

5

6

 

Vũ Thị Thơm

Đỗ Thị Ly dơn

4T

22

22

100%

7

8

Nguyễn Thị Ánh

Đỗ Thị Hằng

5T

5T

33

33

100%

9

Nguyễn Thị Nhung

5 T

31

31

100%

10

Bùi Thị Huyên

 

 

 

 

 

Tổng

 

146

146

100%

 

2.2. Công tác phổ cập :

2.2.1. Đối với BGH nhà trường.

- HT cùng với 2 trường TH và THCS thống nhất chỉ đạo phổ cập, hoàn thành hồ sơ của ban chỉ đạo, chủ động điều giáo viên xuống các cơ sở thôn điều tra các độ tuổi phổ cập.

- Đ/c Vũ Thị nguyên PHTCM làm hồ sơ phổ cập danh sách điều tra các nhóm hộ gia đình từ 0-6 tuổi, danh sách các nhóm lớp. Yêu cầu giáo viên cam kết về số điều tra và thực hiện tốt chỉ tiêu được giao. Thường xuyên tự đánh giá, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, xác định những khó khăn vư­ớng mắc từ đó có những giải pháp phù hợp sát với điều kiện của trường. Đồng thời cập nhật số liệu phổ cập vào phần mềm đúng thời gian qui định và hoàn tất  việc  hồ sơ đề nghị cấp trên công nhận phổ cập. Chịu trách nhiệm về chất lượng hồ sơ phổ cập trong đợt kiểm tra toàn diện 4 năm.

2.2.2. Đối với giáo viên.

- Giáo viên đến từng hộ gia đình điều tra cập nhật số trẻ có biến động trong tháng, tuần, ký cam kết với nhà trường về số điều tra và thực hiện tốt chỉ tiêu được giao.

II. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý GD đảm bảo yêu cầu về chuẩn hóa, có lập trường tư tưởng vững vàng, có tinh thần cao trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

1. Mục tiêu.

- Thực hiện hướng dẫn liên ngành số 1068/2016/HDLN-SNV-SGDĐT ngày 18/7/2016 về việc triển khai thực hiện một số quy định của thông tư liên tịch số 06/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định về Danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

- Nhà trường thực hiện nghiêm túc việc đánh giá đội ngũ theo chuẩn và theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

- Xây dựng đội ngũ CBQL và giáo viên đủ về số lư­ợng, đảm bảo về chất lượng để thực hiện ch­ương trình GDMN mới, đáp ứng yêu cầu của việc thực hiện đề án phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi. Thực hiện tốt chủ đề “Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, xây dựng và duy trì nề nếp kỉ cương trường học

- Phấn đấu 86 % CBGV đạt trình độ trên chuẩn tăng 10% so với năm học trước. 100% CBGV đạt chuẩn nghề nghiệp GVMN và đạt chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng .

- Trong năm học phấn đấu kết nạp từ 01 đảng viên mới trở lên, giới thiệu 01-02 công đoàn viên ưu tú tham gia lớp học tìm hiểu về đảng.

3. Biện pháp.

- Tiếp tục triển khai Chỉ thị 40/CT-TW của Ban bí thư và quyết định 09/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

- Động  viên CBGV tự học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và tu dưỡng đạo đức nhà giáo; tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để các

đồng chí giáo viên đang theo học lớp cao đẳng, đại học MN yên tâm công tác.

- Hàng tháng có kế hoạch thực hiện các chuyên đề, nhà trường tập trung các chuyên đề sau: Chuyên đề nâng cao chất lượng hồ sơ chuyên môn của nhóm lớp; nâng cao chất lượng giáo án các hoạt động học; nâng cao chất lượng viết sáng kiến đổi mới; chuyên đề xây dựng góc thư viện danh cho bé và cha mẹ ( đặc biệt quan tâm thiết kế sách dành cho bé – các độ tuổi); chuyên đề các hoạt động của trẻ tập trung Lĩnh vực PTVĐ; tham gia đầy đủ các chuyên đề tại cụm và huyện qua đó tạo điều kiện cho CBGV nâng cao trình độ chuyên môn.

- Tăng c­ường đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, đánh giá trẻ, công tác nghiệp vụ phổ cập giáo dục MN cho trẻ 5 tuổi, công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ, bảo vệ an toàn cho trẻ và một số nội dung trong chương  trình GDMN.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc đánh giá xếp loại giáo viên và CBQL theo qui

định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên và Chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn phó hiệu trưởng của Bộ GD & ĐT ban hành, đảm bảo tính công khai dân chủ và thực hiện đúng qui trình, phản ảnh đúng thực trạng.

- Tổ chức cho CBGV tham quan trường mầm non Tam cường – Vĩnh Bảo  – Hải Phòng.

- Về chính sách đối với giáo viên, nhân viên: Tích cực tham mưu và thực hiện đầy đủ, kịp thời, theo quy định về chế độ chính sách đối với nhà giáo. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị, đoàn thể để cùng chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp CBGVNV.

III. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách, tư tưởng đạo đức Hồ chí Minh gắn với việc thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua: Khắc phục những tiêu cực trong giáo dục.

1. Chỉ tiêu.

- Phấn đấu 100% CBGVNV chấp hành tốt chính sách pháp luật nhà n­ước,

không vi phạm đạo đức nhà giáo, không vi phạm quy chế chuyên môn, không có đơn th­ư khiếu kiện vượt cấp không đúng quy định.

- 100% cháu có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc đỡ đầu.

- Nhà trường phấn đấu đạt “Trường học thân thiện học sinh tích cực”

2. Biện pháp.

2.1. Đối với nhà trường.

- Đổi mới phương thức hoạt động trong việc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 14/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”; cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”  và cuộc vận động  “Mỗi thầy cô giáo nhận chăm sóc đỡ đầu từ 1 đến 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn”

- Phấn đấu 100% CBGVNV thực hiện nghiêm túc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước. Nhà trường kết hợp với công đoàn tổ chức các đợt sinh hoạt tư tưởng qua các buổi tọa đàm, ngoại khóa, tuyên truyền bồi dưỡng kiến thức pháp luật để mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên nâng cao nhận thức thấy rõ yêu cầu của việc xây dựng đạo đức nhà giáo. 100% CBGVNV tự nguyện ký cam kết và thực hiện nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo, không dạy thêm trái qui định, không sinh con thứ 3 trở lên. Xây dựng tập thể và gia đình nhà giáo văn hóa.

- Đổi mới nâng cao chất lượng công tác kiểm tra làm động lực thúc đẩy phong trào thi đua.Tăng cường kiểm tra đột xuất và phúc tra sau kiểm tra.Làm tốt công tác quản lý, tích cực kiểm tra việc thực hiện nề nếp kỷ cương, việc quản lý, sử dụng các khoản thu trong nhà trường.

- Tăng cường kiểm tra nội bộ, thực hiện tốt các qui định không để xẩy ra tình đơn thư vượt cấp.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phấn đấu 100% số CBGVNV có nền nếp kỷ cương, xây dựng phong cách ứng xử văn hóa trong nhà trường, tăng cường xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường.

- Thực hiện tốt hoạt động từ thiện, nhân đạo; mỗi CBGV tự nguyện nhận chăm sóc, đỡ đầu từ 1-2 HS có hoàn cảnh khó khăn bằng các hình thức như: mua tặng BHYT, bảo hiểm thân thể, quần áo, sách vở, đồ dùng học tập,… -   Đẩy mạnh công tác XHHGD, quan tâm chăm lo HS diện con gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chủ động trong công tác tham mưu, phối hợp, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của trường Tiểu học, THCS , hội phụ huynh để thực hiện công tác vệ sinh, cải tạo cảnh quan nhà trường, cung cấp nguyên liệu và trợ giúp làm ĐDĐC, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho CBGV.

2.2. Đối với giáo viên

- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp:

- Mỗi CBGVNV rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, khiêm tốn, hoà nhã với mọi người xung quanh, ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo. Không có CBGVNV vi phạm đạo đức nhà giáo như: Cãi nhau, gây mất đoàn kết nội bộ, xâm phạm đến tinh thần và thể xác của trẻ, đi muộn, về sớm, làm việc riêng trong giờ, thiếu tinh thần trách nhiệm để quên trẻ, để trẻ mất an toàn, bớt tiêu chuẩn ăn của trẻ và các khoản đóng góp của phụ huynh.

- Thực hành tiết kiệm, không lãng phí, tham nhũng (Sử dụng tiết kiệm điện, nước, chất đốt, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất được giao, sử dụng thời gian trong ngày có hiệu quả :Giờ đón- trả trẻ- các hoạt động trong ngày).

-  Tạo môi trường nhóm, lớp thân thiện xanh- sạch- đẹp. Giáo dục cho trẻ có kỹ năng tự phục vụ, có nề nếp tốt, mạnh dạn, tự tin bày tỏ cảm xúc trong giao tiếp, thân thiện chia xẻ với bạn bè, lễ phép với người lớn.

- Thực hiện tốt việc giáo dục truyền thống nhân ái cho học sinh thông qua việc tổ chức các hoạt động từ thiện bằng việc làm thiết thực.

- Có chế độ miễn giảm, hỗ trợ, đồng thời phối kết hợp với công đoàn nhà trường vận động CBGVNV đăng ký đỡ đầu cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn toàn trường có 12 cháu.

IV. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

1. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ.

a. Mục tiêu:

- 100% trẻ đến trường mầm non được an toàn về thể chất và tinh thần.

b. Biện pháp:

- Thực hiện nghiêm túc thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT qui định về trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích cho các cháu.

- BGH và 100% các đ/c CBGVNV thường xuyên kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, kịp thời phát hiện, khắc phục những yếu tố nguy cơ gây mất an toàn để đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia các hoạt động tại trường/lớp. Đảm bảo “Trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích”; trường tổ chức tập huấn cho CBGV về kiến thức phòng chống các tai nạn thương tích cho trẻ, quản lý chăm sóc trẻ chu đáo.

- 100% CBGVNV nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tình yêu thương trẻ, tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức với cha mẹ trẻ trong công tác đảm bảo an toàn cho trẻ. Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, môi trường “học bằng chơi, bằng trải nghiệm” cho trẻ tại trường, lớp. Chú trọng giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp; rèn nền nếp, thói quen trong sinh hoạt, ăn nghỉ, vui chơi cho trẻ.

2.  Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ

* Mục tiêu:

- Duy trì tốt việc tổ chức nuôi ăn bán trú; huy động 100% trở lên trẻ được ăn bán trú tại trường, được uống đủ nước sạch, đảm bảo vệ sinh. 100% trẻ được ăn phục hồi dinh dưỡng; giảm tỷ lệ trẻ SDD thể nhẹ cân và SDD thể thấp còi dưới 5% , giảm từ 3% - 5%  so với đầu năm học. Cháu được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần.

Không có trường hợp bị ngộ độc thức ăn tại trường.

1.2. Biện pháp:

- Thực hiện tốt các biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe cho trẻ trong trường mầm non. Quản lý chặt chẽ việc tổ chức ăn bán trú tại trường, thực hiện tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm: - Thực hiện việc lưu mẫu thức ăn đúng quy định; Xây dựng chế độ ăn cân đối, đa dạng, hợp lý, đảm bảo cơ cấu dinh dưỡng phù hợp với nhóm tuổi và điều kiện thực tiễn của địa phương, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Trang bị phần mềm đảm bảo các tiêu chuẩn về dinh dưỡng theo quy định trong việc xây dựng thực đơn và tính khẩu phần cho trẻ.

- Đổi mới việc tổ chức bữa ăn cho trẻ, phấn đấu đảm bảo bữa ăn chính theo tiêu chuẩn. Khi xây dựng thực đơn cho trẻ cần lưu ý đảm bảo các tiêu chuẩn tối thiểu là đủ năng lượng và đảm bảo sự cân đối giữa các chất sinh năng lượng. Kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm và thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong bếp ăn tại trường. Nhân rộng mô hình phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ để nâng cao chất lượng bữa ăn.

1.2.1. Đối với BGH nhà tr­ường.

- Xây dựng kế hoạch mua sắm bổ sung, sửa chữa trang thiết bị đồ dùng phục vụ cho việc tổ chức nuôi ăn bán trú;

- Đ/c Nguyễn Thị Hường phó hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm chỉ đạo mảng nuôi, xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, Quản lý chặt chẽ việc tổ chức ăn bán trú tại trường, thực hiện tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm: Xây dựng thực đơn,chế độ ăn cân đối, đa dạng, hợp lý, đảm bảo cơ cấu dinh dưỡng phù hợp với nhóm tuổi và điều kiện thực tiễn của địa phương, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện tốt phần mềm đảm bảo các tiêu chuẩn về dinh dưỡng theo quy định trong việc xây dựng thực đơn và tính khẩu phần cho trẻ.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện mô hình PCSDD, đặc biệt là mô hình VAC tạo nguồn thực phẩm sạch ( rau,quả,  gia cầm) hỗ trợ vào bữa ăn cho trẻ.

- Chỉ đạo giáo viên nuôi kết hợp công đoàn  trồng rau sạch phục vụ cho trẻ ăn hàng ngày.

- Kết hợp với các ban ngành, trạm y tế xã tổ chức cho 100% trẻ đ­ược tiêm chủng, khám sức khỏe 2 lần/năm học (tháng 9; tháng 3), theo dõi biểu đồ, báo cáo kết quả cân vào ngày 16 hàng tháng đối với nhà trẻ nhóm 13-24 tháng; trẻ SDD và hàng quý đối với mẫu giáo, NT 25-36 tháng. Thông báo kịp thời với phụ huynh trên bảng tuyên truyền của lớp, của tr­ường.

- Hàng tuần BGH có lịch trực quản lý giờ ăn, ngủ trưa, kiểm tra nhắc nhở kịp thời để bảo đảm sức khỏe và an toàn cho trẻ.

1.2.2. Đối với giáo viên.

- GV làm tiếp phẩm luân phiên theo tuần, sau khi giao nhận thực phẩm đảm bảo  đủ 3 chữ ký, thực hiện nghiêm túc tài chính công khai trong ngày.

-  Thực hiện nghiêm túc lịch trực trưa. Chú trọng giáo dục kỹ năng sống, hình thành nền nếp thói quen tốt cho trẻ.

- Cô nuôi thực hiện đúng quy trình chế biến thực phẩm. XD thực đơn, khẩu phần ăn đảm bảo 2 bữa chính + 1 bữa phụ với NT, 1bữa chính+ 1bữa phụ với MG chế độ ăn: Tiền ăn 9.500đ/ngày/cháu. GạoNT, 3T 120 gam/ngày. 4,5 tuổi 150 gam /ngày.

- Sử dụng nước đun sôi trong vòng 24 giờ cho trẻ uống hàng ngày, đảm bảo nước ấm về mùa đông, không dùng nước đóng bình không đảm bảo vệ sinh.

- Hình thành cho các cháu có nền nếp rửa tay bằng xà phòng d­ưới vòi nước chảy, khi tay bẩn, tr­ước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, hàng ngày vệ sinh sạch sẽ.

- Đối với dụng cụ, đồ dùng phục vụ ăn bán của nhà bếp và cúa các cháu, xong nồi…. ca cốc bát thìa… yêu cầu giáo viên sáng thứ 2 hàng tuần tráng bằng nước sôi; đồ dùng, đồ chơi mỗi tuần vệ sinh một lần.

- Phối kết hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh thực hiện tốt các khâu chăm sóc, vệ sinh cá nhân, nuôi dư­ỡng trẻ theo khoa học và phòng chống dịch bệnh cho trẻ. Thùc hiÖn chế độ ăn phục hồi SDD 5.000đ/ ngày để giảm tỷ lệ trẻ mắc bệnh và SDD.

- Trẻ ăn bán trú mỗi trẻ có 1 bộ bát, thìa, ca cốc (bằng i- nốc) 1 khăn mặt riêng có ký hiệu. Có cân đo lường thực phẩm, có máy khử độc

3. Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục; nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.

2.1. Mục tiêu:

- 100% các nhóm, lớp thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời và có chất lượng nhằm nâng cao CLCSGD trẻ, thực hiện Chương trình GDMN sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm: Tăng cường các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, khám phá cho trẻ.

- Phấn đấu số giờ dự của BGH và các tổ trưởng, khối trưởng đạt và vượt chỉ tiêu quy định đồng thời chất lượng giờ dạy xếp loại khá, tốt cao. Hạn chế tiết dạy đạt yêu cầu. Cuối năm học 100% nhóm lớp xếp loại tốt.

2.2. Biện pháp.

2.2.1. Đối với BGH nhà trường.

- Triển khai tới CBGV thực hiện Kế hoạch số 94/KH-SGDĐT ngày 21 tháng 2 năm 2017 của Sở GD&ĐT về triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020.

- Chú trọng đổi mới việc tổ chức môi trường giáo dục tạo cơ hội cho trẻ được khám phá, được trải nghiệm  và sáng tạo theo phương châm “Học bằng chơi, chơi mà học”. Tăng cường xây dựng môi trường giao tiếp, môi trường chữ viết trong nhà trường, tạo điều kiện để trẻ phát triển ngôn ngữ ở mọi lúc, mọi nơi, để trẻ tự tin khi giao tiếp, có kĩ năng sử dụng ngôn ngữ mạch lạc, biểu cảm.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề phát triển vận động, tập trung đổi mới hoạt động “Dạy trẻ tiếp cận với sách và đọc truyện cho trẻ nghe”. Tăng cường vai trò của gia đình, mỗi GV chủ động phối hợp tốt với CMHS để nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

- Thực hiện đổi mới phương pháp, tiếp tục thực hiện nội dung giáo dục phát triển thể chất cho trẻ mầm non theo hướng lồng ghép, tích hợp với các hoạt động giáo dục khác trong Chương trình GDMN, đảm bảo 100% các trường mầm non có sân chơi ngoài trời được trang bị các thiết bị, đồ chơi phát triển vận động cho trẻ. Trường phấn đấu có khu giáo dục phát triển thể chất  cho các cháu. Tiếp tục tham mưu với lãnh đạo địa phương, làm tốt công tác xã hội hóa để có đủ phòng học và  khu giáo dục phát triển thể chất được trang bị đầy đủ trang thiết bị theo quy định.

- 100% GV được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về giáo dục phát triển thể chất cho trẻ em; Khai thác sử dụng hiệu quả các điều kiện về cơ sở vật chất, môi trường giáo dục; Nhân rộng điển hình kết quả thực hiện tốt của chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”. Thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nội dung giáo dục tích hợp trong thực hiện Chương trình GDMN.

- Thực hiện nghiêm túc việc theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ, làm cơ sở cho việc xây dựng và kịp thời điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp với sự phát triển của trẻ, với tình hình thực tế của địa phương, của trường và của từng nhóm/lớp. Tiếp tục sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi theo quy định tại Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 22/7/2010 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tiếp tục tổ chức trao đổi, thảo luận và tổ chức các chuyên đề về đổi mới PP và thực hiện chương trình GDMN mới. Phấn đấu mỗi CBQL, mỗi GV có ít nhất 01 đổi mới thuộc lĩnh vực quản lý và phương pháp dạy học. Trường phấn đấu có 01 kế hoạch cụ thể về xây dựng “Nhà trường đổi mới” góp phần nâng cao chất lượng. Nâng cao hiệu quả các phòng chức năng để đổi mới phương pháp dạy học.

- Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu tiên trong giáo dục cho trẻ khuyết tật học hòa nhập. Tạo điều kiện cho trẻ khuyết tật học hòa nhập có chất lượng. Chủ động, linh hoạt tổ chức các hoạt động CSGD trẻ khuyết tật, phối hợp với các đoàn thể như hội phụ nữ, trạm y tế để tổ chức tốt việc phát hiện sớm, can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật tuổi mầm non.

- Thực hiện nghiêm túc đánh giá trẻ 5 tuổi theo Bộ chuẩn. Đặc biệt giáo viên kết hợp với phụ huynh để thực hiện các chỉ số theo yêu cầu, từ đó điều chỉnh kế hoạch giảng dạy cho phù hợp để đạt được kết quả. Các độ tuổi NT, 3,4 tuổi được đánh giá theo chỉ số yêu cầu của từng độ tuổi.

- HT Có kế hoạch chỉ đạo, theo dõi, giám sát và th­ường xuyên kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ giáo viên NV. Đánh giá kịp thời từng công việc cụ thể của BGH

- PHTCM đ/c Vũ Thị Nguyên cùng với các tổ trưởng, khối trư­ởng thống nhất kế hoạch chăm sóc giáo dục từng tháng, từng chủ điểm, XD kế hoạch chuyên môn, sau khi HT phê duyệt triển khai kế hoạch tới tất cả CBGV trong nhà trường.. Chỉ đạo GV tuyệt đối không dạy trẻ viết chữ, không dạy trước chương  trình lớp 1.

- Xây dựng và chỉ đạo điểm của trư­ờng như sau:

+ Điểm toàn diện mẫu giáo 4 tuổi đ/c Chinh;

+ Điểm toàn diện Nhà trẻ nhóm trẻ 25-36 tháng đ/c Loan

+ Điểm CĐPTVĐ lớp 5 tuổi cô Nhung

+ Điểm GDAN lớp 3 tuổi cô Loan

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đổi mới HĐ ngoài trời. Duy trì hoạt động sân vườn cổ tích, sân chơi giao thông, sân chơi PTTC, tạo cơ hội cho trẻ chủ động tham gia vào các HĐ, giao tiếp tương tác tích cực với con người, với đồ vật, với MTXQ theo phương châm “Chơi mà học, học bằng chơi” phù hợp với độ tuổi; chú trọng vận dụng kiến thức, kỹ năng, áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực vào việc tổ chức các HĐGD trẻ theo quan điểm “Lấy trẻ làm trung tâm” phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớp và khả năng của trẻ.

- Tăng cường phổ biến kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ cho các bậc phụ huynh và cộng đồng. Tổ chức thực hiện có chiều sâu các nội dung:

- Tổ chức cho trẻ hoạt động trải nghiệm thực tiễn thăm các khu di tích lịch sử như Lăng Cụ Nguyễn Đức cảnh, Đền Nguyễn Bỉnh khiêm…để giúp HS biết thêm truyền thống, biết trân trọng giữ gìn và phát huy những giá trị lịch sử - văn hóa truyền thống của quê hương, đất nước. GD văn hóa truyền thống thông qua các trò chơi dân gian, làn điệu chèo, làn điệu dân ca…

- Tiếp tục phát huy tính tích cực của trẻ, hình thành ở trẻ các phẩm chất mạnh dạn, tự tin trong mọi hoạt động, thân thiện với mọi người xung quanh, lễ phép trong giao tiếp, ứng xử, có nền nếp trong học tập, vui chơi, vệ sinh, ăn ngủ.

- Trường xây dựng kế hoạch, chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức tốt các hội thi: Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; thi giáo viên dạy giỏi – cô nuôi giỏi; thi đồ dùng, đồ chơi tự làm. Tổ chức phát động phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” để tuyển chọn những SKKN hay áp dụng vào tổ chức các hoạt động cho trẻ.

2.2.2. Đối với tổ chuyên môn:

- Đ/c Tạ Thị Chinh tổ trưởng MG hướng dẫn cho GV Thực hiện nghiêm túc đánh giá trẻ 5 tuổi theo Bộ chuẩn. Đặc biệt giáo viên kết hợp với phụ huynh để thực hiện các chỉ số theo yêu cầu, từ đó điều chỉnh kế hoạch giảng dạy cho phù hợp để đạt được kết quả. Các độ tuổi khác được đánh giá theo chỉ số yêu cầu của từng độ tuổi.

- Tuyên truyền cho các bậc cha mẹ và cộng đồng hiểu và biết cách sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ em MG  theo dõi sự phát triển của trẻ để có biện pháp phối hợp giữa GĐ và nhà trường  giúp trẻ phát triển tốt.

- Tổ trưởng CM có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ, thống nhất với giáo viên trong tổ về qui định sinh hoạt tổ; tổ chức sinh hoạt tổ 2 lần/tháng, cùng đ/c PHTCM phân công GV phụ trách chuyên đề và tổ chức chuyên đề để giáo viên học tập rút kinh nghiệm, chỉ đạo giáo viên soạn giáo án theo quy định (Soạn bài tr­ước 1 tuần) duyệt giáo án tuần góp ý bổ sung cho giáo viên; kiểm tra hồ sơ giáo viên hàng tháng.

2.2.3. Đối với giáo viên:

- Thực hiện nghiêm túc theo sự phân công chuyên môn và chỉ đạo của nhà trư­ờng, của tổ chuyên môn; chủ động sáng tạo trong việc thực hiện phân phối chương trình phù hợp với tình hình thực tế của địa phư­ơng, của nhóm lớp đảm bảo chất lư­ợng chăm sóc giáo dục trẻ.

- Có đầy đủ hồ sơ sổ sách theo quy định mà phòng GD đã h­ướng dẫn, giáo viên soạn bài tr­ước một tuần, không sao chép giống nhau, ghi chép đầy đủ những ý kiến đánh giá, nhận xét của ban giám hiệu; tham gia học tập và rút kinh nghiệm trong các buổi chuyên đề; có giải pháp thực hiện tốt công tác giáo dục trẻ.

- Các nhóm, lớp thực hiện đúng chư­ơng trình GDMN mới. Kế hoạch CSGD  (bài soạn) chỉ thực hiện khi đã được PHTCM (tổ CM) phê duyệt. nếu BGH kiểm tra phát hiện có sự sao chép bài của nhau đ/c GV sẽ bị kỷ luật hạ thi đua.

3. Tổ chức các chuyên đề:

3.1.1 Mục tiêu:

- Chuẩn bị tốt các tiết chuyên đề đặc biệt là CĐPTVĐ và tăng cường CSVC đầu tư trang thiết bị để thực hiện chuyên đề đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến tầm quan trọng của GDPTVĐ cho trẻ MN tới các bậc PH và cộng đồng nhằm thu hút sự ủng hộ nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương để làm ĐDĐC cho trẻ.

3.2.2 Biện pháp:

- BGH họp, bàn bạc thống nhất nội dung chuyên đề, mỗi tổ, khối có giáo viên nòng cốt có kinh nghiệm, đạt giáo viên dạy giỏi nhiều năm tham gia dạy chuyên đề mời phụ huynh tham dự một số tiết.

- Ngoài ra BGH chọn một số giáo viên trẻ có nhân tố bồi dạy chuyên đề làm nòng cốt cho những năm sau.

   + Mỗi kỳ tổ chức 2- 4 tiết dạy chuyên đề, mời phụ huynh cùng dự (Chú trọng thực hiện có hiệu quả chuyên đề PT ngôn ngữ…).

- PHTCM và các tổ trưởng xây dựng kế hoạch và khuyến khích giáo viên tự nguyện đăng kí dạy chuyên đề

4. Tổ chức hội giảng giáo viên giỏi và các hội thi trong năm:

4.1. Công tác Hội giảng – Các danh hiệu thi đua:

4.1.1. Chỉ  tiêu.

- Hội giảng cấp tr­ường 100% giáo viên tham gia.( Giáo viên không tham gia hội giảng đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ)

- Hội giảng cấp cụm ít nhất 90% GV tham gia.

- Duy trì xếp thứ  nhì hội giảng cụm.

4.1.2. Biện pháp.

- Căn cứ chỉ tiêu, nhà trường giao chỉ tiêu tới từng giáo viên tham gia Hội giảng cụm .

-  Chỉ đạo 100% CBGV viết sáng kiến, đăng ký nội dung đổi mới ngay đầu năm học.

- Việc tổ chức hội giảng trường, và thực hiện chuyên đề giao cho đ/c P.Hiệu trưởng chuyên môn và các tổ chuyên môn tổ chức góp ý xây dựng bài, tổ chức dạy góp ý rút kinh nghiệm cho giáo viên một cách nghiêm túc.

5. Tổ chức các hội thi trong năm.

-  Chuẩn bị tổ chức tốt các hội thi: Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; thi giáo viên dạy giỏi – cô nuôi giỏi; thi đồ dùng, đồ chơi tự làm. Tổ chức phát động phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” để tuyển chọn những SKKN hay áp dụng vào tổ chức các hoạt động cho trẻ.

5.1. Chỉ tiêu.

- Phấn đấu các hội thi cấp cụm xếp thứ nhì cụm

5.2. Biện pháp

- Đ/c PHTCM, NUÔI  kết hợp cùng tổ chuyên môn chịu trách nhiệm chuẩn bị các nội dung hội giảng phong phú, phù hợp.

- Phát động phong trào sáng tác, sưu tầm trò chơi phát triển vận động, tuyển chọn từ cấp trường.

- Kết hợp CĐ trường phát động phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, thành lập BGK tuyển chọn những SKKN hay áp dụng nhân diện rộng.

V. Kiểm định chất lượng GDMN

- Tiếp tục thực hiện tốt việc tự đánh giá và kiểm định chất lượng bằng nhiều hình thức để tạo điều kiện cho toàn xã hội tham gia giám sát chất lượng giáo dục. Việc tự đánh giá đảm bảo khách quan, phản ánh đúng thực trạng, xác định rõ nguyên nhân để có kế hoạch cải tiến chất lượng phù hợp, khả thi. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác KĐCLGD. Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện KĐCLGD.

- Năm học này trường duy trì hoàn thành tự đánh giá ngoài đạt cấp độ 3.

VI. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia.

1. Tăng cường đầu tư CSVC, thiết bị:

a. Mục tiêu:

- Trường tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với địa phương, công tác XHH GD để huy động mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dục MN, tích cực tham mưu có kinh phí xây thêm phòng học mới để có đủ phòng học an toàn cho các cháu, đủ trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu theo quy định của Bộ GD&ĐT; có đủ phòng họp hội đồng và văn phòng làm việc cho cán bộ QL.

- Thực hiện dứt điểm 100% nhóm, lớp đủ phòng học, các phòng chức năng phải được định vị cố định các loại: tủ, giá góc vào tường để tránh nguy cơ mất an toàn.

- Thực hiện việc quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích các nguồn đầu tư của nhà nước, của phụ huynh và nhân dân; đồng thời tích cực làm tốt công tác xã hội hóa huy động các nguồn lực đầu tư cho GDMN.

b. Biện pháp.

- Tích cực tham mưu UBND xã hỗ trợ kinh phí đồng thời làm tốt công tác XHHGD tới các tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các bậc PH để có kinh phí xây thêm một phòng học phục vụ cho công tác CSGD trẻ

- Chủ động lên kế hoạch và bàn bạc với hội phụ huynh tu sửa bảo dưỡng kịp thời  ĐDĐC ngoài trời, công trình vệ sinh nhóm lớp, xây, cắt tỉa bồn hoa cây cảnh, mua sắm bàn ghế, đồ dùng đò chơi, tiếp tục nâng cấp một số thiết bị sân tập PTTC. Mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ cho công tác nuôi ăn bán trú, sập ngủ, chăn .. đồ dùng học tập phù hợp theo ch­ương trình GD Mầm non mới với từng độ tuổi. Ưu tiên các trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi cho lớp 5T.

- 100% CBGVNV sử dụng và phát huy tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị sẵn có; phát động mỗi giáo viên làm 2 đồ dùng đồ chơi/tháng; kết hợp với phụ huynh học sinh tận dụng nguyên vật liệu phế thải làm thêm đồ dùng đồ chơi, sưu tầm và xây dựng tủ sách thư viện, giá sách dành cho phụ huynh có nội dung phong phú, sáng tạo; tham mưu với trư­ờng TH, THCS tổ chức cho học sinh lao động vệ sinh giúp trường mầm non, đóng góp nguyên liệu phế thải làm đồ chơi.

2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin:

1. Mục tiêu

- Khai thác hiệu quả các trang thiết bị CNTT, các phần mềm, nhất là các phần mềm trực tuyến như Phổ cập; Smas 3.0; các phần mềm hỗ trợ giảng dạy (PM xây dựng bài giảng tương tác điện tử, Nutrikids, Kidsmart, Happykid,…) góp phần đổi mới phương pháp dạy học; ít nhất 100% CBGVNV, có khả năng khai thác, sử dụng và ứng dụng CNTT trong quản lý và giáo dục.

- Kết hợp với PGD nâng cấp website thành cổng thông tin điện tử trực tuyến và mạng giáo dục điện tử liên thông từ trường đến Phòng và từng giáo viên, tích hợp hệ thống quản lý nhà trường trực tuyến, đảm bảo đồng bộ về cơ sở dữ liệu, góp phần thực hiện tốt việc công khai theo Thông tư 09/2009 của Bộ GD&ĐT

2. 1. Biện pháp.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả số máy tính hiện có.

- Tích cực làm tốt công tác XHH GD để nâng cấp chất lượng thiết bị hiện đại như: Máy tính, máy in, ti vi.

- Trang bị cho 100% các nhóm lớp có đủ máy tính được nối mạng giúp giáo viên cập nhật và khai thác thông tin trên mạng, 100% GV tự học và soạn bài truy cập thông tin nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Phân công đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng cập nhật thông tin hoạt động nhà trường đưa tin bài lên trang web của trường.

* 100% các nhóm lớp xây dựng và khai thác hiệu quả tủ sách phụ huynh, tủ sách giáo viên với đủ tài liệu:

- Tạo điều kiện để CBQL,GV, phụ huynh có đủ tài liệu tham khảo, tự học nâng cao chất lượng CSGD trẻ, đẩy mạnh đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng các HĐ của trẻ trong việc thực hiện chương trình GDMN.

- Tiếp tục huy động các nguồn lực để xây dựng “tủ sách phụ huynh”, tích cực tổ chức các hình thức quyên góp sách, truyện để bình quân mỗi Góc thư viện của bé có ít nhất 170 cuốn và mỗi Tủ sách phụ huynh ít nhất 250 cuốn.

- Thực hiện nghiêm túc việc đọc truyện cho trẻ nghe ít nhất 30 phút/ngày.

* Đẩy mạnh xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ II.

- BGH tích cực tham mưu với địa phương sớm xây dựng chuẩn mức độ II

VII. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục

- BGH đổi mới công tác quản lý giáo dục coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, mỗi cán bộ quản lý, cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc chỉ đạo các hoạt động của nhà trường. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế hoạt động; quy chế dân chủ trong nhà trường; quy chế phối hợp giữa chính quyền và công đoàn; quy chế chi tiêu nội bộ và các quy chế khác để làm cơ sở trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

- Tiếp tục củng cố và tăng cường nền nếp, kỷ cương; đề cao trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm BGH trong việc thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tăng cường quản lý chuyên môn, quản lý CLCSGD trong nhà trường; Nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các cấp trong quản lý giáo dục mầm non. 100% CBGVNV nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính, thu - chi theo đúng văn bản quy định; Thông báo kết luận 703-TB/TU ngày 03/12/2013 của Tỉnh ủy; Quyết định 2814/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh về quản lý, sử dụng các khoản thu trong nhà trường.

- Thực hiện công tác quản lý, lưu trữ và sử dụng hồ sơ, sổ sách chuyên môn trong nhà trường đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, tránh hình thức, tránh gây áp lực cho CBGVNV.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc Chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1, thực hiện đánh giá sự phát triển của trẻ theo đúng quy định của Chương trình GDMN; Không khảo sát trẻ MG 5 tuổi để chuyển tiếp lên tiểu học.

- Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, khai thác triệt để hiệu quả các phần mềm, website của trường và của Phòng và để phục vụ công tác quản lý và tạo môi trường tự học, tự bồi dưỡng cho CBGV. Triển khai thực hiện tốt hệ thống quản lý văn bản giáo dục liên thông từ Phòng đến trường và từng CBGV; Từng bước triển khai thực hiện các modul quản lý hệ thống thông tin giáo dục theo mô hình trực tuyến. 100% CBGVNV thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, đảm bảo chính xác, kịp thời.

VIII. Đẩy mạnh công tác XHHGD, tuyên truyền về Giáo dục mầm non.

- Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể ở trong xã thực hiện tốt Đề án XD XHHT giai đoạn 2012 – 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 4224/QĐ-UBND, ngày 23/9/2014 của UBND huyện). Tranh thủ sự hỗ trợ của các lực lượng xã hội trong việc tham gia các hoạt động giáo dục, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, có sự kết hợp chặt chẽ giữa 3 môi trường giáo dục “Nhà trường – Gia đình và Xã hội”.

- BGH nhà trường cần tích cực tham mưu, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để huy động các nguồn lực đầu tư cho GDMN, làm thay đổi nhận thức của xã hội với cấp học mầm non.

- Tăng tính chủ động trong công tác tuyên truyền về vai trò, vị trí của GDMN, kịp thời biểu dương những tấm gương nhà giáo điển hình tiên tiến. Xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện công tác T Truyền theo tháng, theo các chủ đề, chuyên mục trong năm học. Tăng cường công tác phổ biến và hướng dẫn thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN; phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc PH và cộng đồng bằng nhiều hình thức phù hợp.

- Chú ý đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như tổ chức các hội thi; hội diễn văn nghệ của trẻ; Các giờ học, ăn, ngủ và các hoạt động hàng ngày của trẻ cho phụ huynh học sinh dự; đồng thời bồi dưỡng, phát hành tài liệu truyền thông kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ. Tổ chức tốt các kỳ họp phụ huynh. 100% trường, lớp có góc tuyên truyền, các bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng có chất lượng.

- Nhà trường họp phụ huynh ít nhất 3 lần/năm học. Tăng cường kiểm tra đánh giá việc thực hiện các nội dung, hình thức tuyên truyền. Công tác tuyên tuyên truyền sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua của trường.

- Phối kết hợp với ban văn hóa xã, đài truyền thanh xã tuyên truyền về kết quả phát triển GDMN của nhà trường; phổ biến các chủ trương, chính sách, Quy định mới của ngành; đặc biệt phối hợp với Hội phụ nữ, y tế, dân số tổ chức thực hành, phổ biến các kiến thức khoa học về nuôi dạy con cho các bậc cha mẹ vào tháng 10/2017; 3/2018 và trong các buổi họp phụ huynh. Nhà trường tổ chức họp phụ huynh 3 lần/năm học

-  Các nhóm lớp tiếp tục thực hiện duy trì các biểu bảng, các góc tuyên truyền với nhiều nội dung phong phú, đa dạng theo từng chủ đề, nâng cao chất lượng góc trưng bày sản phẩm để thu hút sự theo dõi của phụ huynh. Nội dung tuyên truyền thay đổi hàng tháng theo nội dung chính do Bộ GD ban hành, phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm của ngành học, và điều kiện thực tế của nhà trường( Chú trọng việc tận dụng nguyên liệu phế thải làm dồ dùng đồ chơi và tạo góc cho trẻ hoạt động sáng tạo) .

- Giáo viên tuyên truyền, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe cũng như các hoạt động thường ngày của trẻ ở trường. Biện pháp phòng chống SDD, dư cân, béo phì, cách đề phòng dịch bệnh sốt xuất huyết, thủy đậu, bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác cho trẻ. Tuyên truyền cho phụ huynh học sinh về các điều kiện chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1.

IX. Thực hiện công bằng trong giáo dục, GD hòa nhập trẻ khuyết tật:

1.Mục tiêu:

-  Huy động và tiếp nhận học sinh khuyết tật trong độ tuổi học hòa nhập.

2.Giải pháp:

- Nhà trường phân công CBGV điều tra học sinh từng khu vực, nắm rõ gia đình có trẻ khuyết tật, phối hợp với công đoàn trường,CB GV NV quan tâm hỗ trợ học sinh khuyết tật .

- BGH nhà trường tham mưu với các tổ chức đoàn thể hỗ trợ kinh phí đỡ đầu học sinh khuyết tật trong những dịp tết, ngày lễ.

- Nhà trường tạo điều kiện tốt nhất để trẻ khuyết tật có cơ hội học hòa nhập.

Nhà trường hướng dẫn giáo viên thực hiện chương trình học hòa nhập, có hồ

sơ theo dõi với từng đối tượng học sinh.

X. Công tác tài vụ, tài chính

- Thực hiện tốt các văn bản quy định của nhà n­ước, quy định của ngành

về công tác thu chi. Thực hiện công khai tài chính; đảm bảo tốt, đủ chế độ chính sách; chi đủ lư­ơng và các loại phụ cấp theo quy định cho CBGV.

- Căn cứ vào quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 16/12/2013; quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt mức thu học phí hướng dẫn số 02/HD-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2016 của UBND huyện Thái Thụy, hướng dẫn thực hiện quyết định số 2814/QĐ-UBND ngay 16/12/2013.Hướng dẫn số 377/GD&ĐT ngày 25 tháng 8 năm 2017 của phòng giáo dục đào tạo huyện Thái Thụy về công tác thu, thủ tục thu tài chính, CSVC, thiết bị dạy và học năm học 2017-2018.

Căn cứ vào Biên bản họp Ban đại diện hội CMHS  ngày 28/8/2017. Nhà trường xây dựng kế hoạch thống nhất với phụ huynh, trình UBND xã, trình phòng giáo dục phê duyệt nhà trường triển khai các khoản thu theo thỏa thuận. Thực hiện thu đúng, chi đủ, chi các khoản đóng góp đúng quy định và có sự giám sát của phụ huynh học sinh.

- Họp phụ huynh,công khai các khoản thu, bằng hình thức - Phát cho phụ huynh mỗi người một bản thu các khoản trong năm học.

- Nhà trường thông báo các khoản thu của học sinh trên hệ thống loa của xã ngày 2 lần, phát liên tục trong 7 ngày.

-  Hiệu trưởng cùng đ/c kế toán xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ, xây dựng kế hoạch hoạt động. Đ/c kế toán Chịu trách nhiệm trước HT về việc theo dõi, quản lý các loại quỹ trong và ngoài ngân sách. Đảm bảo đúng chứng từ kế

toán, chứng từ thu chi.

- Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm trong việc tổ chức thu các khoản tiền theo quy định.

- Thực hiện đầy đủ các loại sổ quỹ tiền mặt và đối chiếu kinh phí với thủ quỹ 1lần/tháng, ký sổ đầy đủ và trình hiệu trưởng ký duyệt. Công khai bằng hình thức niêm yết 1 lần/tháng.

- Công khai tài chính kịp thời trong ngày và cuối tháng.

- Thực hiện các loại tờ trình khi hiệu trưởng yêu cầu.

- Theo dõi kiểm kê, khấu hao giá trị tài sản hàng năm.

- Tham mưu với hiệu trưởng thanh lý các tài sản nếu cần.

XI. Công tác thi đua khen thưởng:

1. Đẩy mạnh phong trào thi đua :

- Chỉ đạo 100% CBGVNV đăng ký đề tài lao động sáng tạo, đồng thời thực hiện đề tài xuyên suốt trong năm học, từ đó rút ra kết quả đạt được cũng như kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. Đây cũng là đề tài để cuối năm học viết sáng kiến đề nghị danh hiệu CSTĐ và giáo viên giỏi các cấp.

- Từng tháng căn cứ vào các chỉ tiêu (số lượng, chất lượng, tỷ lệ ăn bán trú, vệ sinh, HSSS, trang trí, làm ĐDĐC, các hội thi do trường và ngành tổ chức…) để làm căn cứ xếp loại thi đua CBGVNV. 100%  CBGV-NV tham gia đầy đủ các phong trào thi đua và các hội thi do ngành và trường phát động.

- Có kế hoạch nội dung cụ thể cho từng hội thi để mỗi hội thi đạt kết quả cao.

2. Mục tiêu cần phấn đấu:

2.1. Danh hiệu tập thể.

- Trường giữ vững danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc”

- 100% CBGVNV đăng ký thi đua 2 tốt

- 100% CBGVNV đăng ký các danh hiệu thi đua

2.2. Tổ lao động xuất sắc : Tổ nhà trẻ - Tổ mẫu giáo

2.3. Công đoàn vững mạnh xuất sắc

2.4. Chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh

2.5. Danh hiệu cá nhân.

- Danh hiệu CSTĐ cấp huyện   :  6

- Danh hiệu GVG tỉnh               :  5

- Danh hiệu GVG huyện           : 11

- Giỏi trường                             :   1

- 100 % CBGVNV đạt lao động giỏi .

 

                                                                                              Hiệu trưởng

 

                                                                                      Vũ Thị Thược

 

 

 

 

 

 

 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  CÔNG TÁC

NĂM HỌC 2017– 2018

 

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHICHÚ

8-2017

1. Tập trung cán bộ GV, HS( 18/8/2017)

2. Điều tra học sinh trong độ tuổi

3.Học nhiệm vụ năm học tại Tỉnh, huyện

4. Tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn

5. Chuẩn bị các điều kiện CSVC khai giảng năm học mới

 

9-2017

1. Tổ chức khai giảng năm học mới, tổ chức lễ hội trung thu.

2. Cân đo, KSK đầu năm học cho HS; Điều tra hs, lên thống kê phổ cập.Trường tự đánh giá chuẩn phổ cập

3. Tập hợp báo cáo, kiểm tra nền nếp đầu năm đầu năm

4. CBGV  đăng ký thi đua.

5. Hội nghị ban đại diện CMHS, Họp phụ huynh học sinh. Tổ chức hội nghị CBCC.

6. Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ.

7. Duyệt kế hoạch nhiệm vụ năm học

8. Tập huấn công tác tài chính và chuyên môn

9.   Kiểm tra toàn diện khối 5T.

 

 

10-2017

1. Hoàn thiện hồ sơ phổ cập

2. Hoàn thành đăng kí thi đua.

3. Trường dự chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm: (cấp huyện)

+ Chuyên đề  Lĩnh vực Thể chất : đ/c Nhung, Đ/c Huyên LVPT ngôn ngữ.

+ KT toàn diện lớp 5 T( đ/c Nhung, Huyên),

+ Phát triển ngôn ngữ. Chuyên đề đ/c Chinh.

4. Chuyên đề cấp trường khối 5 tuổi.( LQCC): Đ/c Ánh.

5. Kiểm tra khâu bán trú, Tổ chức chuyên đề VSDD

6.  Phát động thi đua chào mừng ngày 20/10

7.Tổ chức các hoạt động thao giảng, văn nghệ chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 20/10

8. Tổ chức viết SKKN

 

11-2017

1. Hội thi giáo viên nuôi dạy giỏi cấp trường.

2. Tổ chức tốt hoạt động chào mừng 20-11

3. Tiếp tục hoàn thành báo cáo tự đánh giá và hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng GD (Đăng ký đánh giá ngoài) nộp Sở GD.

4. Thi đồ dùng đồ chơi tự làm cấp trường

Chuyên đề PTTM(3 T) đ/c Loan (A), đ/c Thanh Hằng CĐPT ngôn ngữ. Kiểm tra toàn diện lớp ( Loan,Hằng)

5. Kiểm tra giám sát  việc thực hiện chương trình

6. Dự giờ phân loại GV, thanh tra kiểm tra đột xuất

 

12-2017

1. Kiểm tra giám sát  việc thực hiện chương trình

2. Đánh giá chất lượng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo kỳ I

3. Hội giảng GVG, cô nuôi giỏi cấp cụm trường.

4. Dự giờ, kiểm tra nền nếp nhóm lớp.

5. Tổ chức chuyên đề HĐG, HĐ ăn nghỉ khối NT .

6. Kiểm tra toàn diện lớp 4T B

7. Chuyên đề LVPT ngôn ngữ Đ/c Ngân, Đ/c Liềng PTTC.

 

 

01-2018

1. Hội giảng GV giỏi cấp cụm

2. Tổ chức chuyên đề PTTM, HĐG nhà trẻ.

Chuyên đề đ/c Loan (B). Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm:

Chuyên đề đ/c Đỗ Hằng PTT thể chất

3.Thực hiện tốt góc thư viện các nhóm lớp

4. Kiểm tra toàn diện tổ nuôi.

5. Duy trì và ổn định các nề nếp trước và sau tết Nguyên đán.

6. Sơ kết học kỳ I

 

02-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đảng CSVN 2-3 với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân”

2.Thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” cấp trường, đ/c Chinh

3.Trường nộp SKKN về cụm tuyển chọn về huyện.

4. Chuyên đề đ/c Thơm: LVPT ngôn ngữ

 

 

 

 

 

-Thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” cấp trường. - Các trường sơ kết học kỳ I

 

- Các trường sơ kết học kỳ I1. Kiểm tra toàn diện khối Nhà trẻ 25-36T ( Thơm)

2. Tổ chức tết trồng cây sau tết nguyên đán.

3. Tổ chức hội thi tiếng hát làn điệu dân ca cấp trường

4. Thi hồ sơ sổ sách  CBGV.

 

 

 

 

 

 

3-2018

 

1. Tổ chức phối hợp CĐ t/c HĐ chào mừng ngày

QTPN 8.3( tổ chức thực hành, phổ biến các kiến thức khoa học về nuôi dạy con cho các bậc cha mẹ)

2. Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ.

3. Tổ chức thăm quan tạo MT gd cấp cụm, huyện

4.Hội thi “ XDMTGD lấy trẻ làm trung tâm”

5.Chuyên đề NB tập nói: đ/c Sáu, Đ/c Ngọt.

6. Kiểm tra toàn diện 2 gv NT nhóm 12-24 Tháng (Sáu, Ngọt)

 

 

 

4-2018

1.Chào mừng 42 năm ngày giải phóng MN 30/4 và và QTế  lao động 1/5

2. Đánh giá chất lượng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo kỳ II Đánh giá chất lượng trường mầm non;

3. Làm báo cáo, thống kê tổng kết năm học.

 

 

 

5-2018

1. Trường tự kiểm tra đánh giá thi đua cuối năm,

2. Đánh giá chuẩn HT-PHT- Chuẩn nghề nghiệp giáo viên

3. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày sinh nhật Bác

4.Tổng kết năm học;5 năm thực hiện CTGDMN

5. Kế hoạch dạy hè.

Tập hợp thống kê, báo cáo tổng kết năm học, BC thi đua, báo cáo các chuyên đề trọng tâm trong năm.

6. Họp PH báo cáo các khoản thu chi trong năm học.

7. Phân công trực hè, nghỉ phép, nghỉ hè.

8. Kiểm kê tài sản nhóm, lớp, trường.

 

6-2018

1. Hoàn thành hồ sơ thi đua

2. Duyệt hồ sơ học hè nếu CBGV-HS có nhu cầu.

3. Bàn giao HS 5- 6 tuổi vào lớp 1

4. Kiểm tra công tác bảo vệ và phòng chống lụt bão.

 

 

                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                Vũ Thị Thược

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trung bình (0 Bình chọn)