Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện
Bài viết mới nhất Bài viết mới nhất

Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018

Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY TRƯỜNG MN THỤY PHONG
SỐ : 02/KHNVNH
******** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thụy Phong, ngày 10 tháng 9 năm 2017


 KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018

 

         -  Căn cứ vào hướng dẫn số 524/SGDĐT-GDMN ngày 23/8/2017 của Sở GD&ĐT Thái Bình về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Mầm non năm học 2017 – 2018

         - Căn cứ vào kế hoạch số 399/PG&ĐT- KHMN ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Phòng GD&ĐT Thái Thụy về thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

        -  Căn cứ vào nghị quyết của Đảng ủy, của chi bộ trường mầm non Thụy Phong

        - Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương. Trường mầm non Thụy Phong xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 như sau :

        PHẦN I : ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

       1/ Thuận lợi :

        -  Năm học 2017 - 2018 Trường Mầm non Thụy Phong luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Giáo Dục Đào tạo Tỉnh Thái Bình, PGD&ĐT huyện Thái Thụy- Đảng uỷ, HĐND, UBND cùng các ban ngành đoàn thể trong xã đã quan tâm về cơ sở vật chất tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học của cô và trẻ trong trường Mầm non

        -  Đội ngũ giáo viên có lòng nhiệt tình trong công tác, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần đoàn kết nội bộ, có phẩm chất đạo đức, yêu nghề, mến trẻ.

         -  Chế độ chính sách của giáo viên tương đối ổn định tạo điều kiện cho giáo viên yên tâm công tác.

         -  Trình độ dân trí được nâng lên rõ rệt, họ hiểu được một số kiến thức chăm sóc nuôi dạy con cái, phối kết hợp cùng nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

         -  Các đoàn thể trong trường duy trì tốt nề nếp hoạt động và hưởng ứng các phong trào một cách mạnh mẽ

         -  Cán bộ đảng viên trong trường năng động, sáng tạo có tinh thần trách nhiệm trong công việc và phát huy rõ vai trò nhiệm vụ của mình trong từng lĩnh vực công tác, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

       2) Khó khăn :

         -    Đồ dùng theo yêu cầu tối thiểu của từng độ tuổi còn hạn chế, giá góc một số nhóm lớp xuống cấp. Môi trường hoạt động ngoài trời khu B, khu C chưa hấp dẫn

         -    Cán bộ giáo viên hầu hết là nữ nên cũng gặp không ít trở ngại khi trường có công việc lớn.

         -    Điều kiện kinh tế của người dân còn gặp khó khăn. Nhận thức về cách chăm sóc nuôi dạy trẻ của một bộ phận phụ huynh còn hạn chế. Chính vì thế cũng ảnh hưởng không nhỏ tới việc vận động trẻ tới lớp cũng như thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục đạt hiệu

quả chưa cao.

         -    Ngân sách  địa phương còn  bất cập dẫn đến việc đầu tư  cơ sở vật chất chưa được đầy đủ các khu.

         -    Một số giáo viên mới năng lực còn hạn chế, việc nắm bắt cái mới còn chậm, chưa chủ động sáng tạo trong việc đưa ra các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

         -    Đời sống của giáo viên hợp đồng trường còn khó khăn, mức lương thấp chưa đáp ứng được với yêu cầu đề ra

         -    Một số lớp số lượng học sinh quá đông cũng ảnh hưởng không nhỏ trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ.

    PHẦN II :   NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Đổi mới căn bản công tác quản lý, thực hiện tốt mục tiêu " Kỷ cương, chất lượng, hiệu quả", lấy kỷ cương, nền nếp là sức mạnh tạo nên chất lượng giáo dục. Chú trọng công tác kiểm tra, nhất là kiểm tra nội bộ; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực phát triển sự nghiệp giáo dục. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.

- Tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, thực hiện Chương trình GDMN sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, khám phá cho trẻ.

        -  Phấn đấu trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

       PHẦN III : NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

         I/ Công tác số lượng phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

          1. Mục tiêu :

         - Huy động 193/258 đạt 75% số trẻ trong độ tuổi nhà trẻ và 405/405 đạt 100% số trẻ trong độ tuổi mẫu giáo vào học, đạt kế hoạch phòng giao. Tỷ lệ chuyên cần đạt từ 90% trở lên

         -  Duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi, duy trì giữ vững đạt tiêu chuẩn phổ cập mẫu giáo 5 tuổi.

           2. Biện pháp thực hiện :

           2.1. Công tác phổ cập

           2.1.1. Đối với BGH nhà trường

          -  Hiệu trưởng cùng với 2 trường Tiểu học và THCS tham mưu với UBND xã kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập. Hoàn thành hồ sơ của ban chỉ đạo, điều động giáo viên xuống các cơ sở thôn điều tra các độ tuổi phổ cập

Tích cực làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện tốt Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 và Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 về Phổ cập GD, xóa mù chữ;

- Đồng chí PHTCM xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phổ cập đảm bảo đủ yêu cầu về hồ sơ. Chịu trách nhiệm về hồ sơ, theo dõi phổ cập nhà trường

2.1.2. Đối với giáo viên

       -  Làm tốt công tác điều tra trẻ xuống từng hộ gia đình trong độ tuổi, giáo viên có danh sách điều tra từng hộ gia đình, theo dõi chặt chẽ biến động số lượng hàng tháng. Ký cam kết với nhà trường về số điều tra và thực hiện tốt chỉ tiêu được giao.

        2.2. Công tác số lượng

        2.2.1. Đối với BGH nhà trường

       - Xây dựng và triển khai kế hoạch đến các tổ chức đoàn thể, đến 100% CBGV trong nhà trường

       - Tích cực tuyên truyền vận động phụ huynh, đồng thời làm tốt công tác nâng cao chất lượng CSGD trẻ. Tập trung chỉ đạo các khu có tỷ lệ trẻ vào học nhà trẻ còn thấp. Sắp xếp nhóm lớp theo tình hình của địa phương và nhà trường. Đẩy mạnh xây dựng trường lớp “ An toàn, xanh, sạch, đẹp”.

       - Thực hiện tốt Thông tư 09/2013/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 11/3/2013 hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.

        2.2.2. Đối với giáo viên

       -  Giao số lượng cụ thể đến từng tổ, khối, lớp, giáo viên. Lấy việc huy động và đảm bảo sỹ số là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua của giáo viên hàng tháng, hàng kỳ và trong năm học.

           Cụ thể:

Stt

Họ và tên giáo viên

Nhóm lớp

Số điều tra

Chỉ tiêu giao

Đạt tỷ lệ PC

1

Phạm Thị Nhung

Phạm Thị Thanh Thảo

5 tuổi B1

33

33

100%

2

Trần Thị Thương Huyền

Nguyễn Thị Thủy B1

5 tuổi B2

35

35

100%

3

Vũ Thị Mận

Nguyễn Thị Thủy B2

5 tuổi B3

32

32

100%

4

Bùi Thị Lý

Lê Thị Quý

5 tuổi A

37

37

100%

5

Nguyễn Thị Thủy C

Phạm Thị Yến

5 tuổi C

36

36

100%

6

Bùi Thị Phúc

Nguyễn Thị Hoài

4 tuổi A

33

33

100%

7

Vũ Thị Tuất

Vũ Thị Xoa

4 tuổi B

40

40

100%

8

Vũ Ngọc Hà

Nguyễn Thị Lơ

4 tuổi C

33

33

100%

9

Trần Thị Hằng

Bùi Thị Nguyệt

3 tuổi A

31

31

100%

10

Bùi Thị Tin

Nguyễn Thị Ngọc

3 tuổi B1

33

33

100%

11

Nguyễn Thị Dung

Trần Thị Thu Hương

3 tuổi B2

32

32

100%

12

Nguyễn Thị Mượt

Nguyễn Thị Hạnh

3 tuổi C

30

30

100%

13

Phạm Thị Chuyên

Nguyễn Thị Thu

25-36 tháng A

26

26

100%

14

Hà Thị Huế

Đặng Thị Thủy

25-36 tháng B

57

42

75%

15

Hoàng Thị Chung

Phạm Thị Nụ

25-36 tháng C

27

27

100%

17

Trần Thị Oanh

Phạm Thị Hương

13-24 tháng B

56

40

75%

18

Vũ Thị Huệ

13-24 tháng C

21

21

100%

   - Tổ chuyên môn căn cứ số lượng giao nhóm lớp cụ thể từng giáo viên và ra chỉ tiêu thi đua từng tháng    

 II.  Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL, đảm bảo yêu cầu về chuẩn hóa, có lập trường tư tưởng vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, làm cơ sở để nâng cao chất lượng giáo dục.

        1. Mục tiêu :

        - Xây dựng đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Tiếp tục quản lý giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non do Bộ GD&ĐT ban hành năm 2017

        - Phấn đấu Giáo viên đạt trên chuẩn 85%

2. Biện pháp thực hiện

Tiếp tục triển khai chỉ thị số 40/CT-TW của Ban bí thư và quyết định 09/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục     

Triển khai thực hiện hướng dẫn liên ngành số 1068/2016/HDLN-SNV-SGDĐT ngày 18/7/2016 về việc triển khai thực hiện một số quy định của thông tư liên tịch số 06/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định về Danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Tiếp tục thực hiện tốt việc đánh giá đội ngũ theo chuẩn và theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

kế hoạch và tạo điều kiện cho giáo viên hoàn thiện các tiêu chuẩn theo yêu cầu của hạng chức danh nghề nghiệp

Tiếp tục tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tạo điều kiện để GV được đi đào tạo nâng chuẩn về trình độ. Quan tâm bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, phát triển Đảng viên mới. Tăng cường nâng cao năng lực của đội ngũ về phương pháp GD hòa nhập trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp tục đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên môn, tăng cường hình thức theo khối, tổ, nhóm; coi trọng bồi dưỡng kỹ năng thực hành tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm” cho CBQL, GV bằng cách xây dựng kế hoạch tăng cường giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm,... Tổ chức cho tổ, khối nhóm, mỗi tháng sinh hoạt 2 lần vào tuần 1 và tuần 3 của tháng. Xây dựng giáo viên nòng cốt cho trường, cụm trường có chất lượng tốt tạo được niềm tin uy tín đối với các bậc phụ huynh và địa phương, các cấp, các ngành.

Tạo điều kiện thuận lợi để CBGV tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ CBQL, bồi dưỡng trình độ LLCT, Tiếng Anh, Tin học.

Tích cực tham mưu và thực hiện đầy đủ, kịp thời, theo quy định về chế độ chính sách đối với nhà giáo. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị, đoàn thể để cùng chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp của giáo viên mầm non.

        Xây dựng chương trình học tập, bồi dưỡng thường xuyên có hiệu quả, phấn đấu trở thành “Nhà giáo mẫu mực”. Nhà trường phối hợp với Công đoàn động viên giáo viên tích cực tự học, tự bồi dưỡng, hoàn thiện và nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; CBGV tích cực tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật, tích cực nghiên cứu, mỗi CBGV thi viết sáng kiến kinh nghiệm, ứng dụng hiệu quả vào công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cụm trường, nhân rộng những sáng kiến kinh nghiệm hay, tiết dạy hay của hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp cho toàn trường học tập và rút kinh nghiệm trong công tác giảng dạy đạt hiệu quả cao.

III. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua; khắc phục những tiêu cực trong giáo dục.

1. Mục tiêu : Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua và các cuộc vận động do ngành và địa phương phát động đạt kết quả tốt

2. Biện pháp

 2.1. Đối với nhà trường :

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo nhận chăm sóc, đỡ đầu từ 1 đến 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn”.

Tích cực tuyên truyền, vận động CBGV thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kết hợp với Công đoàn tổ chức tốt các đợt sinh hoạt tư tưởng qua các buổi tọa đàm, ngoại khóa; chú ý tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật để mỗi CBGV nâng cao nhận thức, thấy rõ yêu cầu của việc xây dựng đạo đức nhà giáo.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, lấy kiểm tra làm động lực thúc đẩy phong trào thi đua. Chú trọng hình thức kiểm tra đột xuất, quan tâm kiểm tra công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện nền nếp, kỷ cương, việc quản lý, sử dụng các khoản thu trong nhà trường và kiểm tra việc dạy thêm, học thêm. Tăng cường kiểm tra nội bộ, thực hiện tốt các quy định giải quyết kịp thời những vướng mắc trong đơn vị,  không để xảy ra tình trạng đơn thư vượt cấp.

2.2. Đối với giáo viên

Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp

Tự nguyện ký cam kết và thực hiện nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo, không dạy thêm trái qui định, không sinh con thứ 3 trở lên. Quan tâm xây dựng tập thể và gia đình nhà giáo văn hóa.

Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Thực hiện tốt nền nếp kỷ cương, phong cách ứng xử văn hóa trong nhà trường, tăng cường xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong cơ quan, đơn vị.

Thực hiện tốt hoạt động từ thiện, nhân đạo; mỗi CBGV tự nguyện nhận chăm sóc, đỡ đầu từ 1-2 HS có hoàn cảnh khăn bằng các hình thức như: mua tặng BHYT, bảo hiểm thân thể, quần áo, sách vở, đồ dùng học tập,… Đẩy mạnh công tác XHHGD, quan tâm chăm lo HS diện con gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Chủ động trong công tác tham mưu, phối hợp, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của trường Tiểu học, THCS và hội phụ huynh học sinh để thực hiện công tác vệ sinh, cải tạo cảnh quan nhà trường, cung cấp nguyên liệu và trợ giúp làm ĐDĐC, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho CBGV.       

          Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có chiều sâu các nội dung: Hoạt động trải nghiệm thực tiễn tại các khu di tích lịch sử để giúp học sinh tìm hiểu truyền thống, biết trân trọng giữ gìn và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của địa phương. Các nhóm, lớp lựa chọn các bài hát dân ca, làn điệu chèo, câu đố, hò, vè, các trò chơi dân gian phù hợp đưa vào các hoạt động GD trẻ. Tăng cường đổi mới phương pháp giáo dục nhằm phát huy tính tích cực của trẻ, hình thành ở trẻ các phẩm chất mạnh dạn, tự tin trong mọi hoạt động, thân thiện với mọi người xung quanh, lễ phép trong giao tiếp, ứng xử, có nền nếp trong học tập, vui chơi, vệ sinh, ăn ngủ…

       IV.Thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ.

         1.. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ

         1.1.Muc tiêu:

         - 100% các cháu đến trường được an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần.

          1.2.Biện pháp:

   Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN. Thường xuyên kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục những yếu tố nguy cơ gây mất an toàn để đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia các hoạt động tại trường/lớp. Duy trì kết quả “Trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích”. Tổ chức tốt việc bồi dưỡng cho CBGV về kiến thức phòng chống các tai nạn thương tích cho trẻ, quản lý chăm sóc trẻ chu đáo.

           Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tình yêu thương trẻ trong đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với cha mẹ trẻ trong công tác đảm bảo an toàn cho trẻ. Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, môi trường “Học bằng chơi, bằng trải nghiệm” cho trẻ tại trường, lớp. Chú trọng giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp; rèn nền nếp, thói quen trong sinh hoạt, ăn nghỉ, vui chơi cho trẻ.

         Quán triệt đến CBGV sử dụng đồ dùng đồ chơi đẹp, an toàn cho trẻ. CBGV nâng cao vai trò ý thức trách nhiệm đối với trẻ trong mọi hoạt động và yêu cầu 100% CBGV ký cam kết đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ.

        2..Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

        2.1.Mục tiêu:

        - Duy trì tốt việc tổ chức nuôi ăn bán trú; huy động 100% trẻ được ăn bán trú tại trường, được uống đủ nước sạch, đảm bảo vệ sinh. 100% trẻ được ăn phục hồi dinh dưỡng; giảm tỷ lệ trẻ SDD thể nhẹ cân và SDD thể thấp còi dưới 5% . Không có trường hợp bị ngộ độc thức ăn tại trường lớp.

        2.2. Biện pháp

        a/ Đối với BGH nhà trường

        Ngay đầu năm học nhà trường có kế hoạch họp phụ huynh toàn trường thống nhất mức ăn cho trẻ. Xây dựng kế hoạch mua sắm, bổ sung, sửa chữa trang bị đồ dùng phục vụ cho việc tổ chức nuôi ăn bán trú

         Thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe cho trẻ trong trường mầm non. Quản lý chặt chẽ việc tổ chức ăn bán trú tại trường, thực hiện tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm: Thực hiện việc ký cam kết hợp đồng mua thực phẩm sạch, lưu mẫu thức ăn đúng quy định. Xây dựng chế độ ăn cân đối, đa dạng, hợp lý, đảm bảo cơ cấu dinh dưỡng phù hợp với nhóm tuổi và điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN. Trang bị phần mềm đảm bảo các tiêu chuẩn về dinh dưỡng theo quy định trong việc xây dựng thực đơn và tính khẩu phần cho trẻ.

        Nhà trường thường xuyên kiểm tra giám sát thu - chi hàng ngày đối với các bếp ăn, và việc báo ăn đối với các nhóm lớp. Tuyệt đối không được bớt xén khẩu phần ăn của trẻ

        Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt mô hình phòng chống SDD cho trẻ. Giữ gìn môi trường  sinh  hoạt, dụng  cụ ăn uống, đồ dùng, đồ chơi của trẻ sạch sẽ để phòng chống

một số bệnh do vi rút gây ra, dễ lây lan và nguy hiểm tới tính mạng của trẻ.

        Thực hiện nghiêm túc các quy định tại thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT- BYT ngày 12/5/2016 Quy định về công tác y tế trường học

        Phối hợp với trạm Y tế thực hiện tốt chiến dịch tiêm chủng đủ mũi cho trẻ em; phối hợp với ngành y tế tổ chức cân đo, theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ hàng tháng với cháu nhà trẻ dưới 24 tháng; 3 tháng 1 lần đối với trẻ từ 24 tháng trở lên và trẻ mẫu giáo (đối với những cháu  bị SDD yêu cầu mỗi tháng cân đo, theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ 1 lần); Khám sức khỏe định kỳ ít nhất 2 lần vào đầu học kì của năm học, quản lý chặt chẽ việc theo dõi sức khỏe, tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh cho trẻ trong nhà trường.

        b/ Đối với nhân viên nuôi dưỡng

        Nhân viên nuôi dưỡng thực hiện phân công làm tiếp phẩm luân phiên theo tuần. Thực hiện nghiêm túc tài chính công khai trong ngày

        Thực hiện nghiêm túc quy trình chế biến thực phẩm. Xây dựng thực đơn, khẩu phần ăn đảm bảo theo yêu cầu của từng độ tuổi.

Kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm và thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong các bếp ăn. Nhân rộng mô hình phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ để nâng cao chất lượng bữa ăn.

         c/ Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp

        Thực hiện cân đo, chấm biểu đồ cho trẻ chính xác, đúng quy định

        100% CBGV được tập huấn về kiến thức phòng chống các tai nạn thương tích cho trẻ, quản lý chăm sóc trẻ chu đáo, nhà trường thường xuyên kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn cho trẻ. 100% các nhóm lớp không sử dụng đối với những trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi không an toàn, không đảm bảo chất lượng.

       Duy trì đồ dùng ăn ngủ của trẻ phải đảm bảo đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Đồ dùng của trẻ có ký hiệu riêng, CBGV thường xuyên vệ sinh đồ dùng cho trẻ sạch sẽ. Thực hiện nghiêm túc lịch trực trưa.

       100% nhóm lớp thực hiện có nền nếp “giáo dục trẻ rửa tay bằng xà phòng” trước khi ăn và  khi tay bẩn, chú trọng giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, thói quen chào hỏi lễ phép, chú ý hướng dẫn trẻ lao động tự phục vụ với những việc phù hợp với từng độ tuổi, hình thành nền nếp thói quen tốt, hành vi văn minh cho trẻ.

        3. Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non

        3.1 Mục tiêu:

         100% nhóm, lớp giáo viên thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời và có chất lượng CTGDMN nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Không vi phạm quy chế chuyên môn

         Tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, thực hiện Chương trình GDMN sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm: Tăng cường các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, khám phá cho trẻ.

       3.2. Biện pháp:

       a/ Đối với BGH nhà trường

        Triển khai thực hiện Kế hoạch số 94/KH-SGDĐT ngày 21 tháng 2 năm 2017 của Sở GD&ĐT về triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020. Chỉ đạo khu A làm điểm cho trường: “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”  tổ chức một số hoạt động thực hành thông qua đó để rút kinh nghiệm, trao đổi, nhân rộng ra toàn trường. Chú trọng đổi mới việc tổ chức môi trường giáo dục tạo cơ hội cho trẻ được khám phá, được trải nghiệm và sáng tạo theo phương châm “Học bằng chơi, chơi mà học”. Tăng cường xây dựng môi trường giao tiếp, môi trường chữ viết trong các khu lớp, tạo điều kiện để trẻ phát triển ngôn ngữ ở mọi lúc, mọi nơi, để trẻ tự tin khi giao tiếp, có kĩ năng sử dụng ngôn ngữ mạch  lạc, biểu cảm.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả chuyên đề phát triển vận động, tập trung đổi mới hoạt động “Dạy trẻ tiếp cận với sách và đọc truyện cho trẻ nghe”. Tăng cường vai trò của gia đình, mỗi GV chủ động phối hợp tốt với CMHS để nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

HT có kế hoạch chỉ đạo theo dõi, giám sát và thường xuyên kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ của CBGV. Đánh giá kịp thời từng công việc cụ thể của BGH

PHTCM căn cứ kế hoạch năm học của nhà trường, xây dựng kế hoạch giáo dục, chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ cho phù hợp.

b/ Đối với tổ chuyên môn

Phát huy tối đa vai trò các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn. Tích cực tham mưu với BGH để nâng cao chất lượng các hoạt động.

Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ, thống nhất với GV trong tổ về quy định sinh hoạt chuyên môn. Tổ chức sinh hoạt tổ 2 lần/tháng. Cùng PHTCM phân công giáo viên phục trách chuyên đề và tổ chức chuyên đề để GV học tập rút kinh nghiệm. Chỉ đạo GV trong tổ xây dựng kế hoạch giáo dục theo quy định, duyệt kế hoạch của GV 2 lần /tháng.

c/ Đối với giáo viên

Thực hiện nghiêm túc theo sự phân công chuyên môn và sự chỉ đạo của nhà trường, của tổ chuyên môn. Chủ động sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, của nhóm lớp đảm bảo chất lượng độ tuổi.

Có đủ hồ sơ sổ sách theo quy định, xây dựng kế hoạch giáo dục trước 1 tuần, không sao chép giáo án của nhau. Tham gia học tập rút kinh nghiệm trong các buổi chuyên đề, đề ra các giải pháp thực hiện tốt công tác giáo dục trẻ

       Thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nội dung giáo dục tích hợp trong thực hiện Chương trình GDMN. Tích cực làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho các tiết học thêm phong phú

Thực hiện nghiêm túc việc theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ, làm cơ sở cho việc xây dựng và kịp thời điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp với sự phát triển của trẻ, với tình hình thực tế của địa phương, của trường và của từng nhóm/lớp. Tiếp tục sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi theo quy định tại Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 22/7/2010 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện nghiêm túc đánh giá trẻ 5 tuổi theo Bộ chuẩn, đánh giá chất lượng nhóm lớp theo quy định. Đặc biệt giáo viên kết hợp với phụ huynh để thực hiện các chỉ số theo yêu cầu, từ đó điều chỉnh kế hoạch giảng dạy cho phù hợp để đạt được kết quả cao

         Tích cực tham mưu đẩy mạnh công tác XHHGD trong nhà trường, đặc biệt kết hợp với cha mẹ học sinh để bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu, học liệu, phương tiện cho cô và trẻ. CBGV chủ động sáng tạo trong việc thực hiện chương trình một cách phù hợp, đảm bảo chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

Tăng cường phổ biến kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ tại gia đình và cộng đồng. Tổ chức thực hiện có chiều sâu các nội dung:  hoạt động trải nghiệm thực tiễn để giúp HS tìm hiểu truyền thống, biết trân trọng giữ gìn và phát huy những giá trị lịch sử - văn hóa truyền thống của quê hương, đất nước. GD văn hóa truyền thống thông qua các trò chơi dân gian, làn điệu chèo, làn điệu dân ca… Tiếp tục phát huy tính tích cực của trẻ, hình thành ở trẻ các phẩm chất mạnh dạn, tự tin trong mọi hoạt động, thân thiện với mọi người xung quanh, lễ phép trong giao tiếp, ứng xử, có nền nếp trong học tập, vui chơi, vệ sinh, ăn ngủ.

        4.  Tổ chức hội giảng giáo viên giỏi và các hội thi trong năm:

        4.1. Công tác hội giảng, tổ chức các hội thi

        a/ Chỉ tiêu : Phấn đấu 100% CBGV tham gia hội thi cấp trường, 80% CBGV tham gia hội giảng cấp cụm đạt kết quả cao. Hội giảng giáo viên giỏi xếp thứ 3 trong cụm. Các hội thi xếp thứ 2-3 trong cụm

        b/ . Biện pháp

        Trường lên kế hoạch tổ chức hội giảng. Căn cứ vào chỉ tiêu phấn đấu, nhà trường giao chỉ tiêu cho các tổ, khối.

        Các tổ khối căn cứ vào chỉ tiêu giao động viên giáo viên trong tổ đăng ký tham gia và thực hiện.

        Phát động phong trào viết SKKN về “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.

        Đ/c PHTCM xây dựng kế hoạch tổ chức các hội thi ( Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm)

        4.2. Tổ chức các chuyên đề trọng tâm trong năm

        a/ Mục tiêu :

        Thực hiện đầy đủ, có chất lượng các chuyên đề trọng tâm trong năm học

        b/ Biện pháp

        Giao cho Đ/c PHTCM xây dựng kế hoạch tổ chức chuyên đề cho từng tổ, khối. Tổ chức cho GV các khối đăng ký dạy chuyên đề, lựa chọn giáo viên dạy chuyên đề  ( mỗi khối tổ chức ít nhất 2 chuyên đề )

        5. Kiểm định chất lượng

         Tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc tự đánh giá và kiểm định chất lượng để tạo điều kiện cho toàn xã hội tham gia giám sát chất lượng giáo dục. Nhà trường hoàn thành tự đánh giá theo quy định.

        V. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia.

        1. Tăng cường đầu tư CSVC, thiết bị

        1.1.Mục tiêu :

          Tạo CSVC đẹp, hấp dẫn, phù hợp với từng lứa tuổi và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ

          Trang bị đầy đủ cho các nhóm lớp theo đúng danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ GD-ĐT ban hành.

         - Phấn đấu trong năm học làm tốt công tác tham mưu để tiếp tục đầu tư thiết bị đồ chơi cho trẻ. Hoàn thiện xây dựng 6 phòng khu trung tâm. Tạo môi trường hoạt động hấp dẫn

         1.2. Biện pháp thực hiện :

Trường tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với địa phương, công tác XHHGD để huy động mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dục MN, tích cực tham mưu để có đủ phòng học an toàn, chất lượng, đủ trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu theo quy định của Bộ GD&ĐT; có đủ phòng họp hội đồng và văn phòng làm việc cho cán bộ quản lý.

          Thực hiện việc quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích các nguồn đầu tư của nhà nước, của phụ huynh và nhân dân; đồng thời tích cực làm tốt công tác xã hội hóa huy động các nguồn lực đầu tư cho GDMN.      

         Tập trung xây dựng CSCV trường lớp, đầu tư hệ thống biểu bảng tuyên truyền, đồ chơi ngoài trời tự làm bằng việc tận dụng nguyên liệu địa phương. Kiểm tra chặt chẽ để tránh nguy cơ mất an toàn cho cô và trẻ; 100% nhóm lớp đảm bảo các điều kiện an toàn cho cô và trẻ.

        Quy hoạch sân vườn trường, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp, đầu tư một số trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ các khu

         Đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi trong tập thể cán bộ, giáo viên. Nhà trường chỉ đạo cho các khối, tổ chuyên môn, phát động các cuộc thi làm đồ dùng, đồ chơi nhân dịp các đợt thi đua, các ngày lễ lớn trong năm.

        Tăng cường tổ chức kiểm tra, khảo sát tình hình mua sắm, tự làm, cách quản lý sử dụng và bảo quản thiết bị ở các nhóm lớp.

        2.. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

        2.1. Mục tiêu

          - 95% CBGV, NV biết sử dụng thành thạo CNTT trong quản lý và giảng dạy

          - Phấn đấu trong năm học trường xếp thứ 5 về công nghệ thông tin

          2.2 Biện pháp

        Tăng cường đầu tư trang cấp thiết bị CNTT và bồi dưỡng giáo viên đảm bảo 70% các nhóm lớp được trang bị máy tính, cô nuôi biết sử dụng thành thạo phần mềm dinh dưỡng trong công tác quản lý nuôi ăn bán trú, Chỉ đạo CBGV, nhân viên khai thác, sử dụng và ứng dụng CNTT trong thiết kế và tổ chức các hoạt động quản lý giáo dục, góp phần đổi mới mạnh mẽ  phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ. Thực hiện nối mạng cho các khu để giáo viên được cập nhật mạng Internet

          Thực hiện tốt cổng thông tin điện tử trực tuyến và mạng giáo dục điện tử liên thông từ nhà trường đến phòng và đến từng giáo viên, Kịp thời tích hợp hệ thống quản lý nhà trường trực tuyến đảm bảo đồng bộ về dữ liệu, góp phần thực hiện hiệu quả công khai theo thông tư  09/2009 của Bộ DG&ĐT.

        CBGV tích cực đăng tải thông tin các hoạt động của nhà trường lên mạng internet theo tên miền đã được cấp (ThuyPhong3@thaithuy.edu.vn). Giao cho đ/c Thương Huyền thường xuyên cập nhật thông tin và đăng tải trên trang Web. Thực hiện việc triển khai chế độ thông tin báo cáo giữa trường với từng CBGV thông qua mạng internet. Đưa vào khai thác có hiệu quả hòm thư điện tử của từng CBGV đã được cấp theo tên miền

          3. Xây dựng tủ sách thư viện và tủ sách phụ huynh

          3.1. Mục tiêu :

          Xây dựng được tủ sách thư viện trường học góp phần thêm phong phú nhiều chủng loại sách. Tạo điều kiện cho CBQLGV, phụ huynh có tài liệu tham khảo, tự học nâng cao

chất lượng CSGD trẻ. Phấn đấu tủ sách phụ huynh có 300 cuốn, thư viện mỗi lớp có từ 130-150 cuốn

          3.2. Biện pháp    

           Nhà trường tiếp tục chỉ đạo CBGV,NV làm tốt công tác tuyên truyền cùng phụ huynh xây dựng tủ sách thư viện trường học. Tạo điều kiện cho CBQL, giáo viên, phụ huynh có tài liệu tham khảo, tự học nâng cao chất lượng giáo dục trẻ, đẩy mạnh đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng HĐ của trẻ trong việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

          - Nhà trường trang bị tủ sách thư viện cho 100% nhóm lớp, cán bộ giáo viên làm tôt công tác tuyên truyền tới huy động tới phụ huynh học sinh xây dựng tủ sách thư viện phụ huynh, từng nhóm lớp trong nhà trường. Mỗi phụ huynh học sinh tham gia mua sách tặng nhà trường và nhóm lớp từ 2 đến 3 quyển sách có ý nghĩa giáo dục. Mỗi CBGV góp 2 quyển vào tủ sách phụ huynh.

          Chỉ đạo 100% các nhóm lớp tổ chức hướng dẫn cho học sinh, phụ huynh tiếp cận sách kể chuyện cho bé nghe, với giáo viên trong các giờ hoạt động ngoài giờ, ngoài trời, đối với phụ huynh giờ đưa đón trả trẻ.

         - Phát động phong trào tự làm sách tranh chuyện phù hợp với từng lứa tuổi và theo mỗi chủ đề, huy động sự đóng góp từ phụ huynh

         -  Làm tốt công tác kiểm tra giám sát quy trình thực hiện của GV, yêu cầu thực hiện 30 phút/ngày ( Nhà trường đưa vào tiều chí đánh giá thi đua)

          4. Đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.

           4.1. Mục tiêu

            Phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I

          4.2. Biện Pháp

         - Tiếp tục tham mưu với UBND xã xây dựng hoàn thiện khu trung tâm và tiếp tục đầu tư xây thêm phòng học để giảm các điểm lẻ

         - Làm tốt công tác XHHGD trong nhà trường cũng như các nhóm lớp để cải tạo cảnh quan, khuôn viên trường lớp. Tiếp tục đầu tư thêm cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi ngoài trời cho các khu

        VI. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục.

        1. Thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN, đổi mới công tác quản lý.

         1.1. Mục tiêu:

        Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của các cấp, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước

         Thực hiện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nâng cao vai trò và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người CBQL

         1.2. Biện pháp

          Nhà trường cùng công đoàn thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 29-NQ/TW của BCH Trung ương; Nghị quyết 44-NQ/CP của Chính Phủ; Kế hoạch hành động của Bộ GD&ĐT (ban hành kèm theo Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT); Chương trình hành động số 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; để mỗi CBGV, nhân viên nhận thức đúng đắn về mục tiêu, nhiệm vụ, hiểu được những yêu cầu của đổi mới, từ đó nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mỗi giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tiếp tục củng cố và tăng cường nền nếp, kỷ cương, đề cao trách nhiệm cá nhân. Mỗi cán bộ giáo viên trong nhà trường phải thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, của tỉnh, của huyện, của ngành đối với GDMN. Tăng cường tổ chức các hoạt động chuyên môn để tạo cơ hội cho CBGV được tự bồi dưỡng. Nâng cao vai trò của CBQL trong việc chủ động XD kế hoạch triển khai các chuyên đề cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, của nhà trường.

Mỗi CBQL cần làm tốt hơn và có hiệu quả hơn công việc được phân công, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo đối với nhà trường, nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, chủ động, sáng tạo, tự giác, công bằng, khách quan trong mọi công việc, nghiêm túc chấp hành những qui định của ngành, là tấm gương cho các GV, nhân viên trong nhà trường noi theo.

Chỉ đạo CBGV thực hiện tốt các nội quy quy chế của trường của ngành và chịu trách nhiệm trước nhà trường nếu để xảy ra tình trạng CBGV vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm dạy thêm không đúng quy định, vi phạm chính sách dân số, để xảy ra tình trạng đơn thư vượt cấp, không có tình trạng lạm thu và sử dụng ngân sách không đúng mục đích. Thực hiện tốt qui chế dân chủ để động viên CBGV tích cực đóng góp xây dựng phong trào, xây dựng và duy trì nề nếp kỉ cương trường học.

        Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Tổ trưởng chuyên môn trong việc chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, thực hiện tốt bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức các chuyên đề, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường.

Thực hiện công tác quản lý, lưu trữ và sử dụng hồ sơ, sổ sách chuyên môn trong các nhà trường đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, tránh hình thức, tránh gây áp lực cho CBGV.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc Chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1, thực hiện đánh giá sự phát triển của trẻ theo đúng quy định của Chương trình GDMN; Không khảo sát trẻ MG 5 tuổi để chuyển tiếp lên tiểu học.       

        Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, khai thác triệt để hiệu quả các phần mềm, website của Phòng và của trường để phục vụ công tác quản lý và tạo môi trường tự học, tự bồi dưỡng cho CBGV. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, đảm bảo chính xác, kịp thời.

Tổ chức, chỉ đạo đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên trường mầm non đảm bảo chính xác, phản ánh đúng thực trạng để mỗi CBGV tự thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc tự học, tự bồi dưỡng.

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, công khai minh bạch các tiêu chí và kết quả đánh giá thi đua một cách nghiêm túc, coi thi đua khen thưởng của nhà trường là một tiêu chí để đánh giá và cũng là động lực thúc đẩy cán bộ giáo viên làm tốt để phát triển có chiều sâu, huy động mọi nguồn lực động viên khen thưởng CBGV đạt thành tích cao trong học tập và công tác.Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo kịp thời chính xác có hiệu quả.

Thực hiện phân công nhiệm vụ cho CBQL rõ ràng, cụ thể

* CBQLý -  Đ/c : Nguyễn Thị Ngân Hiên: Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý các hoạt động, trực tiếp giảng dạy 2 giờ/tuần. Dự giờ tối thiểu 20 hoạt động/tháng

-  Đ/c : Nguyễn Thanh Thúy - PHT phụ trách chuyên môn, giúp việc cho HT. . Chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn dạy và học, công tác phổ cập trong nhà trường. Mỗi tuần dạy 2 buổi cho tổ trưởng, khối trưởng, có trách nhiệm kiểm tra, giám sát các hoạt động hàng ngày của giáo viên, Dự 25 hoạt động/tháng. Ngoài ra còn làm theo sự chỉ đạo, phân công của HT

-  Đ/c: Vũ Thị Lý : PHT nuôi dưỡng. Phụ trách nuôi dưỡng - CSVC, giúp việc cho HT.. Chịu trách nhiệm về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và CSVC, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi trong nhà trường, giám sát kiểm tra công tác chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh chăm sóc sức khỏe, việc sử dụng trang thiết bị CSVC. Mỗi tuần làm 4 giờ trên bếp, dự 25 hoạt động/tháng

*Tổ chuyên môn

 - Tổ Mẫu giáo : đ/c Bùi Thị Lý -  KT 5 tuổi chịu trách nhiệm toàn khối mẫu giáo. duyệt ké hoạch GV trong tổ  2lần/tháng, kiểm tra hồ sơ GV 1 lần/tháng

 Tổ trưởng nhà trẻ: đ/c Phạm Thị Chuyên chịu trách nhiệm khối nhà trẻ. duyệt ké hoạch GV trong tổ  2 lần/tháng, kiểm tra hồ sơ GV 1 lần/tháng

 Hàng tuần các đ/c phải có kế hoạch kiểm tra giám sát dự giờ giúp giáo viên khối mình xây dựng soạn giảng kịp thời thực hiện đúng chương trình chăm sóc giáo dục trẻ. Tăng cường dự giờ GV mới       để kịp thời điều chỉnh, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng giáo dục.

* Công tác chỉ đạo điểm lớp điểm và giáo viên nòng cốt.

        - Chỉ đạo xây dựng khu A làm điểm cho toàn trường

        - Lớp điểm :

         +  Lớp điểm nhà trẻ : Cô Phạm Thị Chuyên, Ngô Thị Thu – Nhóm 25 – 36 T - Khu Đông hồ

        + Lớp điểm mẫu giáo : Cô  Bùi Thị Lý, Lê Thị Quý – Lớp 5 tuổi A - Đông Hồ

-         Phân công giáo viên nòng cốt dạy chuyên đề theo từng lĩnh vực :

 

STT

Tên lĩnh vực phát triển

Khối Nhà trẻ

Khối mẫu giáo

Ghi chú

1

Phát triển nhận thức

Cô Chuyên

Cô Nhung

 

2

Phát triển thẩm mỹ

 

Cô B.Lý

 

3

Phát triển ngôn ngữ

Cô Huế

Cô Hằng

 

4

Phát triển thể chất

Cô Chung

Cô Phúc

 

5

Phát triển TCXH – TM

Cô Thu

Cô Yến, T.Huyền

 

       

         2. Công tác kiểm tra

  * Mục tiêu :

Qua kiểm tra nhằm đôn đốc, thúc đẩy hoạt động dạy và học, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, củng cố thiết lập trật tự, kỷ cương trường học từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên trong nhà trường, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục. Phấn đấu công tác thanh tra kiểm tra đạt theo chỉ tiêu kế hoạch giao. Hàng tháng mỗi GV được kiểm tra ít nhất 1 lần về các hoạt động cũng như hồ sơ sổ sách

* Biện pháp thực hiện.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, tiếp tục đổi mới, tăng cường nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, đẩy mạnh các hình thức kiểm tra: Đột xuất, chuyên đề, toàn diện, tài chính, ăn nghỉ..đối với các nhóm lớp. Kiểm tra các khối trưởng, giáo viên dạy và cả nhân viên nuôi, về hồ sơ sổ sách, kiểm tra về các tiết dạy

Chú trọng kiểm tra đột xuất, thanh tra các điều kiện đảm bảo chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ làm động lực thúc đẩy phong trào thi đua. Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện của giáo viên: quy chế chuyên môn, thực hiện chương trình GDMN, việc bảo quản, sử dụng trang thiết bị. Tăng cường kiểm tra nội bộ...Hiệu trưởng dự 20 hoạt động/ tháng, phó hiệu trưởng 25 hoạt động/tháng. Các khối trưởng tăng cường dự giờ góp ý cho giáo viên của khối mình phụ trách mỗi tuần 1-2 hoạt động.

BGH tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và các thực hiện trong năm học này: không có CBGV vi phạm đạo đức nhà giáo, không có GV dạy thêm không đúng qui định; không có tình trạng lạm thu và sử dụng không đúng mục đích. Không để xảy ra tình trạng đơn thư vượt cấp.

Phân công nhiệm vụ kiểm tra

- Kiểm tra tài chính trường : Giao cho ban thanh tra nhân dân do đ/c …… phụ trách, kiểm tra định kỳ theo quý và kiểm tra đột xuất khi cần thiết

- Kiểm tra toàn diện : Các đ/c PHT hàng tháng lên kế hoạch kiểm tra toàn diện cá thành viên mình phụ trách, duyệt qua hiệu trưởng và tiến hành thực hiện, mỗi tháng kiểm tra toàn diện từ 2- 3 giáo viên.

- Kiểm tra đột xuất : Đ/c HT điều hành và giao cho các đ/c trong BGH cùng kết hợp tổ chức thực hiện ( Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, chương trình thời gian biểu, thực hiện chế độ ăn của trê, đặc biệt quan tâm đến giờ ngủ trưa của trẻ)

       3. Xây dựng có hiệu quả trường học đổi mới.

       3.1. Mục tiêu

          Đổi mới cơ chế quản lý thay đổi lề lối làm việc nâng cao hiệu quả quản lý để đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục MN trong giai đoạn mới hiện nay. Thực hiện kế hoạch của nhà trường, làm rõ trách nhiệm của từng cán bộ giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học. Sự gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, sự quyết đoán, tính chủ động, sáng tạo trong công việc. 100% cán bộ giáo viên trong năm học có một đề tài đổi mới.

        3.2. Biện pháp thực hiện

          Nhà trường có kế hoạch cụ thể, tập trung chỉ đạo 100% cán bộ giáo viên lựa chọn đăng ký và thực hiện và xây dựng đổi mới trong năm học này về đổi mới quản lý và phương phương pháp dạy học ngay từ đầu năm học.

       Năm học này nhà trường thực hiện đổi mới về “ Tạo môi trường giáo dục thể chất cho trẻ”. Trường tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tới  100%  CBGV,NV. Tổ chức có hiệu quả hoạt động góc thư viện ở mỗi nhóm lớp, hướng dẫn cho phụ huynh cùng giáo viên dạy trẻ tiếp cận với sách, đọc truyện cho trẻ nghe có biện pháp tích cực "Lấy trẻ làm trung tâm" nâng cao chất lượng chuyên đề phát triển vận động cho trẻ hoat động có hiệu quả.

       4. Thực hiện công khai trong trường học.

       4.1. Mục tiêu

Đảm bảo công khai trong trường học theo tinh thần thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở của hệ thống giáo dục quốc dân

Thực hiện đúng việc sử dụng ngân sách và quyết đinh 2814/QĐ-UBND, quyết định 2815/QĐ-UBND của UBND tỉnh về các khoản thu chi trong nhà trường

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời..

       4.2. Biện pháp thực hiện:

Nhà trường tích cực tham mưu và thực hiện nghiêm túc việc phân bổ ngân sách theo quy định; Phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt, có hiệu quả việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán; Thực hiện đúng nguyên tắc thu – chi, không  lạm thu, không có tình trạng thu không đúng quy định, chi sai chế độ.

Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Thông tư số 09/2009/TT-BGD ĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng bộ GD ĐT và quy chế công khai đối với CBGV,NV, phụ huynh, thực hiện tính dân chủ trong nhà trường.

          Nhà trường họp phụ huynh ngay đầu năm lên kế hoạch dự trù thu, chi - mức thu thỏa thuận. Sau khi  họp phụ huynh được 100% phụ huynh thống nhất, lấy ý kiến lãnh đạo địa phương, PGD, nhà trường thực hiện thu. Xây dựng bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo đúng, đủ chế độ chính sách cho CBGV,công khai trong hội nghị CBCC tháng 9/2017.

         * Thực hiện chế độ báo cáo tháng

         - Các nhóm lớp nộp báo cáo tháng vào ngày 17, 18 hàng tháng

         - 2 PHT tổng hợp báo cáo và hoàn thành báo cáo tháng vào ngày 18 - 20 hàng tháng, báo cáo HT và nộp về PGD

VII. Đẩy mạnh công tác XHHGD, tuyên truyền về giáo dục mầm non.

  Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương thực hiện tốt Đề án XDXHHT giai đoạn 2012 – 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 4224/QĐ-UBND, ngày 23/9/2014 của UBND huyện). Tranh thủ sự hỗ trợ của các lực lượng xã hội trong việc tham gia các hoạt động giáo dục, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, có sự kết hợp chặt chẽ giữa 3 môi trường giáo dục “Nhà trường – Gia đình và Xã hội”.

         Nhà trường chỉ đạo triển khai cho CBGV,NV làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn CBGV thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN, những quy định của ngành, những kiến thức nuôi dạy con cho các bậc cha mẹ và cộng đồng nhằm từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

        Tích cực phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về giải pháp, kết quả phát triển GDMN của địa phương; phổ biến các chủ trương, chính sách, Quy định mới của ngành; đặc biệt phối hợp với Hội phụ nữ, y tế, dân số phổ biến các kiến thức khoa học về nuôi dạy con cho các bậc cha mẹ. Các hình thức tuyên truyền phải đa dạng  hóa phù hợp với nhà trường, nhóm lớp có góc tuyên truyền, các bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng có chất lượng. 

Nhà trường tích cực tham mưu, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để có kinh phí, đầu tưu trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác tuyên truyền: hệ thống âm thanh, biểu bảng, tranh ảnh, ....đẹp, hấp dẫn, nội dung đảm bảo. Tổ chức tốt các cuộc thi, hội diễn văn nghệ, các giờ học, ăn, ngủ và các hoạt động hàng ngày của trẻ cho phụ huuynh học sinh dự. Chỉ đạo các khối tổ, đoàn thẻ, các lớp tạo góc tuyên truyền, viết bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng có chất lượng

Tổ chức họp phụ huynh 3 lần/năm học. Tăng cường kiểm tra đánh giá việc thực hiện các nội dung, hình thức tuyên truyền ở nhóm lớp. Công tác tuyên tuyên truyền sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua của khối, nhóm lớp, CBGV, NV trong nhà trường.

          7. Công tác thi đua :

        * Mục tiêu : Năm học 2017 - 2018 phấn đấu

       a/ Danh hiệu nhà trường

-         Trường duy trì danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

-         100% CBGV đăng ký thi đua 2 tốt

-         100% CBGV đăng ký thi đua các danh hiệu

b/ Tổ lao động xuất sắc :Tổ nhà trẻ - Tổ mẫu giáo

c/ Danh hiệu cá nhân phấn đấu :

-         Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở : 10 đ/c

-         Giáo viên giỏi cấp tỉnh       : 4 đ/c

-         Giáo viên giỏi cấp cơ sở     : 10 đ/c

-         Giáo viên lao động giỏi      : 95%

       *. Biện pháp

       - Nhà trường phát động phong trào thi đua rộng khắp, động viên CBGV trong

toàn trường phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

       -    Nhà trường đề ra các chỉ tiêu thi đua hàng tháng, kỳ, năm và đánh giá thi đua theo các chỉ tiêu đó

+  Hàng tháng đi họp đầy đủ, đúng giờ, ghi chép đủ các nội dung rõ ràng

+ Vận động đủ số lượng trẻ giao, vận động trẻ ăn bán trú 100%

       + Đảm bảo an toàn tuyệt tính mạng cho trẻ, không để xảy ra tai nạn thương tích

cho trẻ dù là nhỏ nhất.

       + Thực hiện chương trình đúng, đủ không cắt xén, khi kiểm tra không có giờ TB, yếu. Thực hiện giờ nào việc ấy

       + Soạn bài và lên kế hoạch kịp thời, hồ sơ sổ sách đầy đủ, trình bày khoa học, đủ các nội dung, hình thức

       + Thu và thanh toán các khoản đầy đủ kịp thời với nhà trường

       + Đảm bảo thông tin 2 chiều kịp thời, nộp báo cáo đầy đủ, chính xác

       + Đoàn kết nội bộ giúp nhau cùng tiến bộ, làm tốt công tác XHHGD

PHẦN III : CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG

 NĂM HỌC 2017 – 2018

 

Thời gian

Nội dung công việc

 Tháng 8/2017

1. Tổ chức họp hội đồng, tập trung giáo viên, học sinh

2. Tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, hội đồng giáo dục về mục tiêu năm học mới

3. Kiểm kê CSVC, chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới

4. Phân công giáo viên điều tra, huy động số lượng trong độ tuổi, rèn nền nếp đầu năm.

5. Lấy tài liệu cho giáo viên và học sinh

6. Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng

7. Tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn tài chính

8. Dự hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và học nhiệm vụ năm học 2017-2018 tại huyện, Tỉnh

Tháng 9/2017

1. Tổ chức khai giảng năm học mới(5/9), thực hiện CTCSGD trẻ(4/9)

2. Làm báo cáo thống kê khai giảng, thống kê đầu năm

3. Huy động số lượng trẻ vào học – Tiếp tục trang trí tạo môi trường lớp học.

4. Xây dựng các loại kế hoạch nhiệm vụ năm học. Tổ chức hội nghị CBVC, đăng ký thi đua

5. Lên kế hoạch thu chi, họp ban đại diện phụ huynh. Tổ chức họp phụ huynh toàn trường. Thành lập ban đại diện phụ huynh trường. Trình kế hoạch với UBND xã.

6. Phối hợp cùng công đoàn phát động quyên góp giúp học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, quyên góp quỹ mái ấm công đoàn, tổ ấm công đoàn

7. Tổ chức cân, khám sức khỏe đầu năm cho trẻ

8. Tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn

9 Điều tra, thống kê, nhập dữ liệu, tự đánh giá chuẩn phổ cập phổ cập cho trẻ em 5 tuổi, làm hồ sơ công nhận phổ cập.

Tháng 10/2017

1. Tiếp tục rà soát trẻ trong độ tuổi, huy động trẻ vào học. Tập trung đôn đốc các nhóm lớp vào học thấp.

2. Tiếp tục tạo môi trường hoạt động cho trẻ

3. Phát động thi đua chào mừng 20/11

4. Kiểm tra toàn diện Thủy5TB2, Hà 4TC, Dung 3TB2, Thu NTA

5. Tham mưu với TH, THCS bồi dưỡng CNTT, hỗ trợ thiết kế bài giảng Elearning

6. Phối hợp với công đoàn kỷ niệm ngày thành lập hội LHPNVN 20/10

7. Tổ chức chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ, Phát triển thể chất, phát tiển tình cảm xã hội

Tháng 11/2017

1. Tổ chức thi đua chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11 : Mỗi nhóm lớp có 1 công trình chào mừng

2. Tổ chức hội giảng GV giỏi cấp trường, phát động viết sáng kiến

3. Thi ĐDĐC tự làm, Đồng diễn thể dục

4. Tiếp tục vận động trẻ vào học nhà trẻ

5. Kiểm tra toàn diện Mận 5TB3, Hoài 4TA, Nguyệt 3TA, Nụ NTC

6. Hoàn thành báo cáo tự đánh giá

Tháng 12/2017

1. Kiểm tra đánh giá chất lượng học kỳ I. Làm báo cáo thống kê sơ kết học kỳ I

2. Tổ chức cân, đo chấm biểu đồ cho trẻ

3. Quyết toán tài chính năm 2016

4. Tổ chức thi đua chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12

5. Kiểm tra toàn diện Quý 5TA, Hà 4TC, Tin 3TC, Huế NTB

6. Hội giảng giáo viên giỏi cấp cụm

Tháng 1/2018

1. Tổ chức sơ kết học kỳ I

2. Hội giảng GV giỏi cấp huyện

3. Tổ chức họp phụ huynh kết hợp dự giờ, hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh...

4. Kiểm tra toàn diện Huyền 5TB2, Xoa, Mượt, Hạnh NT

5. Kiểm tra, đánh giá tủ sách thư viện

Tháng 2/2018

1. Đôn đốc vận động số lượng đầu xuân

2. Quy hoạch vườn trường. Tổ chức trồng cây, tu bổ bồn hoa, cây cảnh tạo cảnh quan trường lớp xanh, sạch đẹp

3. Phát động phong trào sáng tác sưu tầm trò chơi PTVĐ

4. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân

5. Kiểm tra toàn diện Thảo, Tuất, Hương, Oanh

Tháng 3/2018

1. Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh

2. Cân chấm biểu đồ, khám sức khỏe cho trẻ

3. Thi Đồ dùng đồ chơi tự làm

4. Kiểm tra toàn diện Yến, Lơ, Dung, Phạm Hương

5. Tổ chức kiến tập, chuyên đề trường

Tháng 4/2018

1.Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày giải phóng miền nam và quốc tế lao động

2. Kiểm tra đánh giá chất lượng nhóm lớp, đánh giá thi đua trường

3. Làm thống kê tổng kết năm học

4. Kiểm tra toàn diện Thủy 5TB3, Ngọc, Chung

5. Đánh giá chuẩn HT, PHT, chuẩn nghề nghiệp GVMN

Tháng 5/2018

1. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày sinh nhật Bác

2. Lập danh sách HS 5 tuổi chuẩn bị cho công tác bàn giao lên TH

3. Tổng kết năm học, bình xét các danh hiệu thi đua

4. Kiểm tra CSVC

5. Báo cáo tổng kết, báo cáo thi đua cuối năm, tổng kết năm học.

6. Lên kế hoạch dạy hè.

Tháng 6/2018

1. Hoàn thiện hồ sơ thi đua, hồ sơ dạy hè.

2. Bàn giao HS 5 tuổi lên TH

3. Lên kế hoạch phòng chống lụt bão

4. Tổ chức dạy hè.

Trên đây là kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của trường MN Thụy Phong. Căn cứ vào kế hoạch các đ/c CBGV xây dựng kế hoạch cho tổ, khối, nhóm lớp cho phù hợp với điều kiện của địa phương, trường và nhóm lớp mình.

                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                    Nguyễn Thị Ngân Hiên

 

 

 

 

 


Trung bình (0 Bình chọn)