Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện
Bài viết mới nhất Bài viết mới nhất

Các khoản thu trường mầm non Thụy Quỳnh năm học 2017-2018

Các khoản thu trường mầm non Thụy Quỳnh năm học 2017-2018

Thực hiện theo quyết định số 2814 của UBD tỉnh Thái Bình quy định các khoản thu, mức thu và quản lý sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập trường mầm non Thụy Quỳnh thông báo các khoản thu năm học 2017-2018 như sau


 PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG MN THỤY QUỲNH                                  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

    Số:  ..  - TTr/MN                                                      Thụy Quỳnh, ngày .......tháng 09 năm 2017

 

THÔNG BÁO

 thu các khoản đóng góp trong năm học 2017-2018

 

 

 

       Căn cứ Quyết định số 2814/QĐUB ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Thái Bình quy định các khoản thu, mức thu và quản lý sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập

       Căn cứ hướng dẫn số 02/HD-UBND của UBND huyện Thái Thụy hướng dẫn thực hiện quyết định số 2814/QĐUB ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Thái Bình.

       Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018 và tình hình thực tế của nhà trường

        Trường mầm non Thụy Quỳnh trình HĐND, UBND xã, phòng GD&ĐT huyện Thái Thụy các khoản thu, mức thu và quản lý sử dụng các khoản thu từ sự đóng góp của CMHS trong năm học 2017-2018 như sau:

1.      Tiền học phí:                                              70.000 đ/cháu/tháng

2.      Tiền tăng cường trang thiết bị và tu sửa nhỏ: 150.000đ/cháu/năm

3.      Tiền phục vụ nuôi bán trú:

-          Tiền trang thiết bị nuôi ăn bán trú

                Nhà trẻ : 90.000 đ/cháu/năm

                3 tuổi:    70.000đ/cháu/năm

                4 tuổi:    60.000 đ/cháu/năm

                5 tuổi:    50.000 đ/cháu/năm

-          Tiền chăm sóc bán trú: 70.000 đ/cháu/tháng

-          Tiền ăn:                      10.000 đ/cháu/ngày

              Gạo:     NT: 100 gam/cháu/ngày

                          MG: 130 gam/cháu/ngày

-          Tiền chất đốt:            13.000 đ/cháu/tháng

4.      Tiền nước tinh khiết:

                 Khu I:  10.000 đ/cháu/tháng

                 Khu II: 3.000 đ/cháu/tháng

5.      Tiền thứ 7: 10.000 đ/ cháu/ngày

Chi tiết có kế hoạch, các biên bản thỏa thuận với CMHS, các báo cáo kiểm kê và kế hoạch mua sắm kèm theo.

Nhà trường thực hiện quản lý và hạch toán kế toán, công khai tài chính theo chế độ hiện hành,.

                                HIỆU TRƯỞNG                       

 


Trung bình (0 Bình chọn)