Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện
Bài viết mới nhất Bài viết mới nhất

BÁO CÁO Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

BÁO CÁO Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

BÁO CÁO
Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh


 

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON THỤY LIÊN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thụy Liên,  ngày 10 tháng 3 năm 2018

 

BÁO CÁO

Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách

Hồ Chí Minh

    

    I. Việc triển khai thực hiện

     Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, ngày 14-5-2011, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Sau 5 năm thực hiện, Chỉ thị số 03-CT/TW đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, có những đóng góp đáng khích lệ vào sự phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân, thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn có những hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của không ít tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên.

    Ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với trọng tâm là học tập và làm theo phong cách, tác phong Hồ Chí Minh về: dân chủ, nêu gương, quần chúng, khoa học, nói đi đôi với làm.., với mục tiêu tạo động lực mới trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

1. Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện:

     Năm 2011 - 2012, học tập chuyên đề:

"Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị".

   Năm 2013, học tập chuyên đề:

"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp"

   Năm 2014, học tập chuyên đề:

"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"

         Năm 2015, học tập chuyên đề:

"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh"

         Năm 2016, học tập chuyên đề:

"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm"

Năm 2017, học tập chuyên đề:

"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

2. Công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

       Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới 100% cán bộ giáo viên nhân viên trong toàn trường.

3. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nhiệm vụ nhà trường giai đoạn 2011 - 2018; gắn với thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành của nhà trường.

Nhà trường kết hợp cùng các đoàn thể: Công đoàn, đoàn Thanh niên thực hiện tốt các chuyên đề hàng năm.

4. Giảng dạy về tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh

Đảng bộ xã Thụy Liên mời báo cáo viên về giảng các chuyên đề hàng năm cho 100% cán bộ đảng viên, giáo viên nhân viên  của nhà trường được tham gia học tập.

* Nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh

   -  Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường giải phóng và phát triển của dân tộc

  + Thứ nhất, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam;

  + Thứ hai, tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam.

  -  Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển của thế giới

  + Thứ nhất, tư tưởng Hồ Chí Minh phản ánh khát vọng thời đại.

  + Thứ hai, tìm ra các giải pháp đấu tranh giải phóng loài người.

Thứ ba, tư tưởng Hồ Chí Minh cổ vũ các dân tộc đấu tranh vì những mục tiêu cao cả.

  * Nội dung chủ yếu của đạo đức Hồ Chí Minh

   - Về vị trí của đạo đức trong đời sống xã hội và của mỗi người

  - Về những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam;

   + Một là, với đất nước, dân tộc phải "Trung với nước, hiếu với dân".

   + Hai là, với mọi người phải "Yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình".

   + Ba là, với mình phải thực sự "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư".

   + Bốn là, mở rộng quan hệ yêu thương con người đối với toàn nhân loại, người cách mạng phải có "tinh thần quốc tế trong sáng".

    - Về những nguyên tắc xây dựng và thực hành đạo đức, theo Hồ Chí Minh, thể hiện ở ba điểm sau:

   + Một là, nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức.

   + Hai là, xây đi đôi với chống.

   + Ba là, phải tu dưỡng đạo đức suốt đời.

    * Nội dung chủ yếu của phong cách Hồ Chí Minh

 -   Về phong cách tư duy

 + Một là, phong cách tư duy khoa học, cách mạng và hiện đại.

 + Hai là, phong các tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo.

  + Ba là, phong cách tư duy hài hòa, uyển chuyển, có lý có tình.

 - Về phong cách làm việc

 + Một là, phong cách làm việc khoa học.

 + Hai là, phong cách làm việc có kế hoạch.

 + Ba là, phong cách làm việc đúng giờ.

 + Bốn là, phong cách đổi mới, sáng tạo, không chấp nhận lối cũ, đường mòn.

 - Về phong cách lãnh đạo

 + Một là, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. 

 + Hai là, đi đúng đường lối quần chúng,“lắng nghe ý kiến của đảng viên, của nhân dân.

 + Ba là, phải tổ chức việc kiểm tra, kiểm soát cho tốt.

 + Bốn là, về phong cách nêu gương.

 - Về phong cách diễn đạt

 + Một là, cách nói, cách viết giản dị, cụ thể, thiết thực.

 + Hai là, diễn đạt ngắn gọn, cô đọng, hàm súc, trong sáng và sinh động, có lượng thông tin cao;

 + Ba là, sinh động, gần gũi với cách nghĩ của quần chúng,

 + Bốn là, phong cách diễn đạt luôn luôn biến hóa, nhất quán mà đa dạng.

  - Về phong cách ứng xử

 + Một là, khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp. 

 + Hai là, chân tình, nồng hậu, tự nhiên.

 + Ba là, linh hoạt, chủ động, biến hóa.

 + Bốn là, vui vẻ, hòa nhã, xóa nhòa mọi khoảng cách.

 - Về phong cách sinh hoạt

 + Một là, phong cách sống cần kiệm, liêm chính. 

 + Hai là, phong cách sống hài hòa, nhuần nhuyễn giữa văn hóa Đông – Tây.

 + Ba là, tôn trọng quy luật tự nhiên, gắn bó với thiên nhiên.

5. Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hàng năm cuối năm học, cuối mỗi học kỳ có báo cáo sơ kết, tổng kết đánh giá việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

     II. Kết quả thực hiện

TT

Họ tên CBGVNV

Thành tích, việc làm tiêu biểu

Ghi chú

1

Bùi Thị Lợi

Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

7 năm

2

Dương Thị Lành

CSTĐ CS 5 năm, GV giỏi tỉnh 3 năm

5 năm

3

Bùi Thị Băng

CSTĐ CS 5 năm, GV giỏi tỉnh 3 năm

5 năm

4

Nguyễn Thị Hoài

Chiến sỹ thi đua cơ sở, GV giỏi huyện

3 năm

5

Nguyễn Thị Thúy

Chiến sỹ thi đua cơ sở, GV giỏi huyện

3 năm

6

Nguyễn Thị Bích Doanh

CSTĐ cơ sở 2 năm, GV giỏi huyện 3 năm

2 năm

7

Nguyễn Thị Hằng

CSTĐ cơ sở 1 năm, GV giỏi huyện 3 năm

3 năm

8

Vũ Thị Ngà

Giáo viên giỏi huyện

3 năm

9

Phạm Thị Cúc

Giáo viên giỏi huyện

3 năm

10

Phạm Thị Diến

Giáo viên giỏi huyện

2 năm

11

Nguyễn Thị Hưng 75

Giáo viên giỏi huyện

2 năm

12

Nguyễn Thị Hưng 71

Giáo viên giỏi huyện

2 năm

13

Bùi Thị Nhung

Giáo viên giỏi huyện

2 năm

14

Nguyễn Thị Thấm

Giáo viên giỏi huyện

2 năm

15

Vũ Thị Dinh

Giáo viên giỏi huyện

1 năm

TT

Họ tên CBGVNV

Thành tích, việc làm tiêu biểu

Ghi chú

16

Đỗ Thị Thu Hiền

Giáo viên giỏi huyện

1 năm

17

Phạm Thị Luyên

Lao động giỏi

7 năm

18

Vũ Thị Doanh

Lao động giỏi

7 năm

19

Bùi Thị Yến

Lao động giỏi

7 năm

20

Nguyễn Thị Minh Thi

Lao động giỏi

7 năm

21

Bùi Thị Xoa

Lao động giỏi

7 năm

22

Lê Thị Xen

Lao động giỏi

7 năm

23

Dương Thị Duyên

Lao động giỏi

7 năm

24

Nguyễn Thị Hương Lan

Lao động giỏi

7 năm

25

Nguyễn Thị Thu

Lao động giỏi

7 năm

26

Đoàn Thị Thu

Lao động giỏi

7 năm

27

Trương Thị Ngân

Lao động giỏi

7 năm

28

Phạm Thị Dịu

Lao động giỏi

7 năm

  III. Những tồn tại, hạn chế

   Bên cạnh những thành tích đạt được vẫn còn một số hạn chế: vẫn còn một số ít cá nhân có tư tưởng chủ nghĩa bình quân chưa nhiệt tình với nhiệm vụ được giao.

  IV. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

   Tiếp tục thực hiện các chuyên đề 2017: “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với trọng tâm là học tập và làm theo phong cách, tác phong Hồ Chí Minh về: dân chủ, nêu gương, quần chúng, khoa học, nói đi đôi với làm.., với mục tiêu tạo động lực mới trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

   Xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề 2018: “Xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ đảng viên”./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT (để b/c);

- Cụm trưởng THCS (để phối hợp);

- Lưu VT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                Bùi Thị Lợi

 

 

 


Trung bình (0 Bình chọn)